Beneficjenci

25 sierpnia 2006

belka_krok

Uczestnikami zajęć będą mieszkańcy obszarów wiejskich i miast do 20 tyś. mieszkańców – rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej
(osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u podmiotów prowadzących działalność rolniczą).

Beneficjentami mogą być:

– rolnicy – pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym (co najmniej 1 ha użytków rolnych).

– domownicy – pełnoletnie osoby fizyczne bliskie rolnikowi, które pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie tzn. w gminie na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład tego gospodarstwa oraz które stale pracują w tym gospodarstwie rolnym.

– osoby pracujące w rolnictwie – osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u podmiotów prowadzących działalność rolniczą.