Ankieta zgłoszeniowa(Perspektywy dla rolników)

10 października 2015

loga_efs

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

DANE OSOBOWE

Imię i Nazwisko…………………………………………………………………….

Data Urodzenia………………………………………..WIEK……………

Miejsce urodzenia (województwo i miasto)

…………………………………………………………………………………….

Stan cywilny …………………………………

PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                           NIP  _ _ _ – _ _ _ – _ _ -_ _

 

ADRES ZAMIESZKANIA

MIASTO     □                                   WIEŚ    □

Kod pocztowy _  _ – _  _  _ Miejscowość(poczta)  ………………………………….

Powiat…………………………….

Ulica/ Wieś(nrdomu)…………………………………………………….TELEFON………………………………..                         

 

DANE OGÓLNE

–  Czy  jest pan/pani rolnikiem,  domownikiem, lub osobą pracującą w podmiocie działalności rolniczej                   

                                                    TAK □                                                 NIE  □

–  Wykształcenie             podstawowe    □                 zawodowe     □              średnie   □            wyższe   □

–  Proszę wskazać szkolenia mogące podnieść pana/pani kwalifikacje zawodowe i pomóc w znalezieniu pracy

Szkolenia w Nakle:

□    „Florystyka”                                                                             

□    „Spawanie w osłonie gazów”

□    „Opiekunka dziecięca i osób starszych”

□    „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”

Szkolenia w Żninie:

□    „Kurs wizażu i zdobienia paznokci”

□    „Florystyka”

□    „Spawanie w osłonie gazów (metoda MAG) 135″

Szkolenia w Inowrocławiu:

□   „Tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS”

□    „Samodzielny Księgowy”

□   „Pracownik działu kadr i płac” 

□   „Florystyka”

□   „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”

 

                                                                                              

   POZOSTAŁE DANE


 

 

L.p.

 

KRYTERIUM

 

Odpowiedź

Proszę postawić „X” przy wybranej odpowiedzi

1

Wielkość gospodarstwa

do 5 ha

od 5 ha do 10 ha

od 10 ha do 15ha

2

Wielkość miejscowości w której zamieszkuje kandydat

Wieś nie będąca siedzibą gminy

Wieś gminna

Miasto do 20 tys mieszkańców

3

Odległość od miasta powiatowego

Ponad 20 km

Od 15 do 20 km

Od 10 do 15 km

4

Liczebność rodziny

Co najmniej 6 – cio osobowa

4 – 5 osobowa

3 osobowa

5

Doświadczenie w pracy poza rolnictwem

Nie pracujący dotychczas poza rolnictwem

Pracujący poza rolnictwem ponad 5 lat temu

Pracujący poza rolnictwem w ciągu ostatnich 5 – ciu lat temu

6

Poziom wykształcenia (dotyczy szkoleń ekonomicznych

w Inowrocławiu)

Wyższe magisterskie

Tytuł licencjata lub studiujący na IV i V roku 

Studiujący na I – III roku lub ukończona szkoła policealna

 

Oświadczenie


Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem dobrowolnie, jako osoba ubiegająca się o udział w szkoleniu prowadzonym przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu

                                                                                 ……………………………….            …………………………………………..

                                                                                              data                                    czytelny podpis

                                                               logo_nasze_i_kpskw