Grupa docelowa

2 kwietnia 2007

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu E-Pracownik stanowią pracownicy i kadra zarządzająca sektora MŚP (z wyłączeniem sektora węglowego i z wyjątkiem przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego), którzy:

  • – korzystają lub planują korzystać z narzędzi informatycznych w działalności przedsiębiorstw;
  • – reprezentują zróżnicowany poziom wiedzy z zakresu obsługi komputera i możliwości wykorzystania technologii informatycznych w pracy.

Sektor MŚP
Definicja małych i średnich przedsiębiorstw (wg zalecenia 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36)

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo (w obrębie kategorii MŚP) to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

Mikroprzedsiębiorstwo (w obrębie kategorii MŚP) to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

W serwisie internetowym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dostępne jest narzędzie pozwalajace stwierdzić czy dane przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP.

Kwalifikator: www.parp.gov.pl/kwalifikator/index.html

Zasady uczestnictwa w projekcie

Warunki płatności dla przedstawicieli sektora MŚP:

– 80% bezpośrednich kosztów – Europejski Fundusz Społeczny;
– 20% bezpośrednich kosztów – przedsiębiorca uczestniczący w szkoleniu lub delegujący pracownika (rozliczenie za czas wydelegowania lub płatność gotówką).

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego