Beneficjenci

15 sierpnia 2007

Projekt skierowany jest do kobiet, które:

 • – ukończyły 30 rok życia,
 • – posiadają minimum średnie wykształcenie,
 • – spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w PUP – to kobiety, które w dniu zakwalifikowania się do udziału w projekcie były zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia (do udziału w szkoleniu wymagane jest zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej, nie starsze niż 3 miesiące od momentu składania zaświadczenia do Projektu)
  2. są osobami biernymi zawodowo – to kobiety, które w dniu zakwalifikowania się do udziału w projekcie nie były zatrudnione i nie poszukiwały pracy lub nie były gotowe do jej podjęcia, nawet jeśli czyniły starania w celu znalezienia pracy (do udziału w szkoleniu wymagane jest oświadczenie własne)
  3. są osobami z obszarów wiejskich – to kobiety, które są mieszkankami miast do 5 tys. mieszkańców lub terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast (do udziału w szkoleniu wymagane jest oświadczenie własne i dokument poświadczający miejsce zamieszkania)
  4. są osobami pracującymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i innych umów, chcącymi rozpocząć swoją działalność gospodarczą – to kobiety, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie świadczą pracę na podstawie umowy (do udziału w szkoleniu wymagany jest dokument poświadczający zatrudnienie, np. umowa o pracę).
  5. są osobami o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych – to kobiety, których zasób wiadomości teoretycznych lub umiejętności praktycznych jest niewystarczający do wykonywania określonej pracy zarobkowej lub uniemożliwia im znalezienie określonego zatrudnienia (do udziału w szkoleniu wymagane są świadectwa szkolne, świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia oraz oświadczenie własne ).
  6. są osobami zagrożonymi utratą pracy – to kobiety, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie pozostają na wypowiedzeniu w aktualnym miejscu pracy (do udziału w szkoleniu wymagane jest oświadczenie własne i kopia wypowiedzenia).

Kobiety, które świadczą pracę będą brały udział w projekcie w ramach urlopu.