Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla bezrobotnych Kobiet

15 sierpnia 2007

 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
 

NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
DLA BEZROBOTNYCH KOBIET

ODBIORCY PROJEKTU


Projekt skierowany jest do kobiet, które:

  • ukończyły 30 rok życia,
  • posiadają minimum średnie wykształcenie,
  • i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi w PUP
  2. są osobami biernymi zawodowo
  3. są osobami z obszarów wiejskich
  4. są osobami pracującymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia i innych umów, chcącymi rozpocząć swoją działalność gospodarczą
  5. są osobami o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych
  6. są osobami zagrożonymi utratą pracy
 • Szczegółowe informacje zamieszczone są na podstronie Beneficjenci.
 
CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest wsparcie kobiet bezrobotnych i planujących zmienić pracę poprzez:

 • bezpłatne szkolenie w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (szczegóły)
 • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (szczegóły)
 • bezzwrotne dofinansowanie, w postaci grantu dla atrakcyjnych projektów własnych działalności gospodarczych składanych przez uczestniczki szkoleń (szczegóły)

OBSZAR I CZAS DZIAŁANIA PROJEKTU


Projekt realizowany jest do marca 2008 roku, w tym szkolenia realizowane będą od kwietnia 2007r. do końca grudnia 2007r. COMBIDATA Poland Sp. z o.o. jest realizatorem Projektu w ramach poniższych województw:

 • Pomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Mazursko-warmińskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Świętokrzyskiego.

Aktualnie planujemy organizację szkoleń we wskazanych miejscowościach oraz wszędzie tam, gdzie będzie minimum 25 Pań zainteresowanych udziałem w szkoleniu i spełniających warunki uczestnictwa. Lista miejscowości będzie na bieżąco aktualizowana.

KORZYŚCI WYPŁYWAJĄCE Z UDZIAŁU W PROJEKCIE


Przed kobietami chcącymi uczestniczyć w projekcie stoją poniższe możliwości:

 • szansa na rozpoczęcie działalności na własny rachunek,
 • bezzwrotne dofinansowanie dla nowoutworzonej firmy do kwoty 11 500,00 PLN,
 • szansa na podniesienie kwalifikacji, a w tym na wzbogacenie swojego cv,
 • wzbudzenie w sobie postaw przedsiębiorczych,
 • przekonanie siebie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej; wzbogacenie się o wiedzę z obowiązujących przepisów prawa pracy,
 • zmiany postaw wobec zmieniających się warunków rynku pracy i wymogów rynku (kreatywne dostosowywanie się),
 • podniesienie samoświadomości co do własnego potencjału i możliwości wpływania na otaczającą je rzeczywistość w środowisku lokalnym,
 • możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami w dziedzinie ekonomii, psychologii, prawa.