Zapytanie ofertowe

10 stycznia 2013

logo oferta.jpg
Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15;mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim” zaprasza do składania aplikacji

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl
w związku z realizacją projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim” realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 8.1.2  „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:

1.    DORADCA W DORADZTWIE INDYWIDUALNYM PRZED ROZPOCZĘCIEM DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Opis przedmiotu rozeznania:
1.Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Doradca w doradztwie indywidualnym przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w projekcie pn. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, w wymiarze 320 godz. w dwóch cyklach projektu, realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Zadania do zrealizowania:
•    Wsparcie indywidualne ( podstawowe) obejmujące zakresem tematycznym zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•    wykształcenie wyższe;
•    ukończone kursy podnoszące kwalifikacje;
•    minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;

4. Do zaoferowania mamy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•    powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:
Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1 );
•    Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 godzinę pracy (załącznik nr 2 – Doradca w doradztwie indywidualnym przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, •    Kserokopie, co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifika-cje zawodowe.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 25.01.2013 r. (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.