ROZEZNANIE APLIKACYJNE

8 marca 2013

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych”

 

zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko

OPIEKUN (MENTOR) WYZNACZONY PRZEZ PRACODAWCĘ DO BEZPOŚREDNIEGO NADZORU, OPIEKI PODCZAS STAŻU

1. Opis przedmiotu rozeznania:
Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Opiekuna (mentora) wyznaczonego przez pracodawcę do bezpośredniego nadzoru, opieki podczas stażu w projekcie pn. „DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, na potrzeby opieki osobistej nad 48 uczestnikami staży, średnio po 30 godzin miesięcznie na osobę, przy czym jeden opiekun, przez cały okres realizacji staży, może mieć pod opieką łącznie maksymalnie 8 osób.  

2. Zadania do zrealizowania:
•    Wsparcie uczestnika stażu w miejscu pracy poprzez wykorzystanie swojej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego;
•    Ułatwienie adaptacji w zakładzie pracy;
•    Pozyskiwanie opinii i informacji od pracodawcy na temat stażysty/podopiecznego;
•    Pomoc merytoryczna i praktyczna w miejscu odbywania stażu;
•    Pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych i osobistych.

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•    Zatrudnienie/samozatrudnienie w miejscu odbywania stażu przez uczestnika projektu;
•    mile widziane ogólne doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

4. Do zaoferowania mamy:
•    zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:
Aplikacja powinna zawierać:
•    Formularz aplikacyjny zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeli-czeniu na 1 miesiąc pracy (załącznik nr 1).

Termin składania aplikacji upływa z dniem 22.03.2013

(decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

 

załącznik 1