Zapraszamy do składania ofert!

13 czerwca 2013

logo oferta.jpg
Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do złożenia oferty na stanowisko opiekuna praktyk zawodowych projektu "Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej"

zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko opiekuna praktyk zawodowych
dla beneficjentów projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży
hotelarsko – turystycznej”  

1.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji opiekuna praktyki w zakresie zapewnienia
– opieki na terenie przedsiębiorstwa, w jakim realizowana będzie praktyka, nad uczestnikami praktyk zawodowych w zawodach:
 •  technik hotelarstwa;
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • dietetyk;
 • kucharz;
 • kelner,barman;
 • technik obsługi turystycznej;
 • technik turystyki wiejskiej;
 • technik masażysta;
 • terapeuta zajęciowy;
 • opiekun osoby starszej;
 • asystent osoby niepełnosprawnej.
•    pełnienia roli indywidualnego trenera i mentora;
•    prowadzenia dokumentacji praktyk zgodnej z wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.
Opieka powinna być sprawowana w terminie i w czasie określonym przez Zamawiającego, zgodnie ze wstępnym harmonogramem:
•    praktyka wakacyjna (80 godzin na osobę w formie 12 – dniowego, jednorazowego zjazdu):
 • 02.07.2013 do 12.07.2013;
 • 16.07.2013 do 26.07.2013;
 • 30.07.2013 do 09.08.2013.
Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg kodów CPV pod numerem 80400000-8: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne.

2.    Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
a)    Curriculum Vitae (wzór: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl, w zakładce projektu);
b)    Formularz ofertowy (wzór: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c)    oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
(wzór: załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
d)    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami. Oferty posiadające uchybienia formalne lub oferty złożone po terminie, zostaną odrzucone.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie faksem lub drogą mailową.
3.    Kryteria oceny ofert:
Według przyjętego kryterium oceny, na atrakcyjność oferty będą wpływały, odpowiednio:
 • wykształcenie związane z branżą objętą realizacją projektu – 5 pkt.;
 • posiadane doświadczenie zawodowe – 15 pkt.;
 • cena – 5 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 25 pkt.
Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca bilans niżej wymienionych kryteriów:
S = Dz + Wb + Co
S  – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
Dz – liczba punktów przyznana w kryterium „doświadczenie zawodowe”
Wb – liczba punktów przyznana za kryterium „wykształcenie związane z branżą”
Co – liczba punktów przyznana w kryterium „cena oferty”
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
I. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie w której przeprowadzane są praktyki zawodowe (Dz) – max. 15 pkt.
Ocena doświadczenia zawodowego (Dz) – zostanie dokonana na podstawie złożonego załącznika nr 1 do zapytania, zgodnie z poniższym:
Lp.    Liczba lat pracy w branży, w zawodach w których przeprowadzane są praktyki zawodowe     Liczba przyznanych punktów:
(max. 15)
1.         poniżej 1 roku         5 pkt.
2.         1 – 5 lat       10 pkt.
3.         powyżej 5 lat       15 pkt.
Dz  =  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 15 pkt)  x  100%
II. Wykształcenie związane z branżą objętą realizacją projektu (Wb) ogółem – max. 5 pkt.
Wykształcenie związane z branżą (Wb) – zostanie ocenione na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, zgodnie z poniższymi założeniami:
    0 pkt. – wykształcenie niezwiązane z branżą;
    5 pkt. – wykształcenie związane z branżą.
III. Cena oferty (Co) ogółem – max 5 pkt.,

Cena oferty (Co) – zostanie oceniona na podstawie złożonego załącznika nr 2 i wyliczona waga punktowa wg poniższego wzoru:

          cena oferty najniższej
Co = ——————————– x 5 pkt. x100%
            cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku.
4.    Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2013 roku
do godziny 16:00 (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji).
Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów. Oferty niepełne – posiadające braki formalne, skutkują odrzuceniem bez możliwości odwołania. W przypadku,
gdy najkorzystniejsza oferta przekracza cenowo możliwości budżetu założonego w projekcie, Zleceniodawca zakłada negocjacje z oferentem.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem
lub drogą mailową.

ZAŁĄCZNIKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego