Regulamin

1 listopada 2012

 
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych””
Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników
do udziału w projekcie „DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych” – projekt nr WND-POKL.07.04.00-04-025/12
 
§ 1
Informacje ogólne o projekcie
1.Projekt „DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych” zwany dalej Projektem realizowany jest przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65 (NIP: 556-24-17-498; REGON: 092956267).

2.Projet współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-duszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integra-cji społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Projekt realizowany jest pod nadzorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) w Toruniu. Partnerem projektu jest Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy     PERSONA, który od 2007 roku posiada wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Toruniu, a od 2008 roku wpis do rejestru podmiotów prowadzących Agencję Zatrudnienia, i świadczy na obszarze realizacji projektu pośrednictwo, doradztwo i po-radnictwo zawodowe.

3.    Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku
i obejmuje swym zasięgiem pięć powiatów w województwie kujawsko – pomorskim: inowrocławski, mogileński, żniński, aleksandrowski oraz radziejowski.
4.Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław, tel./fax: (52) 357 62 15, mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl.
5.Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz adaptacji na rynku pracy 48 osób niepełnosprawnych (w tym 30 kobiet), z obszaru       5 powiatów województwa kujawsko – pomorskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, do 31.12.2013r. oraz znalezienie pracy przez co najmniej 20% uczestników projektu.
 
Do celów szczegółowych zaliczamy:
•Zmotywowanie i zwiększenie aktywności społecznej 48 osób niepełnosprawnych (w tym 30 kobiet) z obszaru realizacji projektu do 31.12.2013 r.
•Podniesienie świadomości w zakresie własnych kompetencji, przez 48 osób niepełnosprawnych (w tym 30 kobiet) z obszaru realizacji projektu, poprzez analizę predyspozycji zawodowych do 31.12.2013 r.
•Podniesienie / zmiana kwalifikacji zawodowych 48 osób niepełnosprawnych  (w tym 30 kobiet), z obszaru realizacji projektu, poprzez wsparcie szkoleniowe  i staże, do 31.12.2013 r.

6.Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie

są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu odpowiedzialnego za pomiar i kontrolę stopnia osiągania rezultatów                               i sprawozdawczość, w porozumieniu z Asystentem kierownika projektu odpowiedzialnym za organizację szkoleń, warsztatów, wsparcia towarzyszącego, staży, wypłatę dodatków, stypendium, zwrot kosztów dojazdu, Specjalistą do spraw rekrutacji i monitoringu projektu odpowiedzialnym za działania promocyjne                 i rekrutacyjne, monitoring uczestników oraz produktów, Specjalistą do spraw rozliczeń finansowych projektu odpowiedzialnym za  przygotowanie wniosków             o płatności, współpracę z księgowością, prowadzenie dokumentacji finansowej projektu oraz sprawozdawczość finansową, a także Zarządem Fundacji.

§ 2
 Kryteria uczestnictwa w projekcie
1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujący warunek:
• są osobami nie pracującymi zawodowo;
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenia prawdy.

§ 3
 Zasady rekrutacji

1.Rekrutacja oraz przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w sposób otwarty. Do uczestni-ków dotrzemy poprzez ogłoszenia prasowe w lokalnym wydaniu Gazety. Rozprowa-dzone zostaną również foldery i plakaty promocyjno – informacyjne, na obszarze re-alizacji projektu. Na stronie internetowej Fundacji powstanie podstrona poświęcona projektowi. Informacje o projekcie zostaną przekazane: do Powiatowych Urzędów Pracy w 5 powiatach, Urzędów Gmin, sołtysów, w celu dotarcia do mieszkańców wsi, Ośrodków Pomocy Społecznej, instytucji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, walczącym z ubóstwem i bezrobociem. Zainteresowani będą mogli złożyć ankietę wstępną w biurze projektu, wysłać ją pocztą, mailem lub zapisać się telefonicznie. Na etapie rekrutacyjnym weryfikowane będą kryteria for-malne na podstawie składanych oświadczeń i deklaracji. Zweryfikowane i ocenione zostaną kryteria preferencyjne. Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu będzie po-dejmowana przez 3- osobową komisję w składzie: specjalista do spraw rekrutacji i monitoringu, kierownik projektu lub jego asystent oraz doradca zawodowy.              Rekrutacja prowadzona będzie do  momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczest-ników projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej.  Uczestnicy zostaną rekrutowani podczas 3 naborów i utworzą 3 grupy 16-osobowe.
2.Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans, w tym równości płci;
3.Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:
•Wykształcenie (preferowane osoby bez kwalifikacji zawodowych);
•Osoby korzystające ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej;
•Osoby długotrwale bezrobotne;
•Kobiety samotnie wychowujące dzieci.

4.Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie
w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą Projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):
•deklaracji uczestnictwa w projekcie;
•zakresu danych osobowych;
•oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
•oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie;
•innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika;
5.Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście uczestnikowi do projektu w momencie zwolnienia się miejsc.
6.Nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym
z kadrą zarządzającą Projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

§ 4
Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie

1.Projekt „DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych” jest bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.
2.Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane przez Organizatora na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl. O nagłych zmianach uczestnicy Projektu będą informowani telefonicznie lub mailowo.

3.Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek.
4.Każdy uczestnik zleconych szkoleń zawodowych otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe w wysokości 5,44 zł brutto za 1 osobogodzinę (zasady wypłacania dodatku szkoleniowego regulują odrębne zasady – załącznik nr 2 do Regulaminu).
5.Na zakończenie udziału we wsparciu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie ukończenia projektu poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe.
6.Projekt obejmuje realizację następujących form wsparcia dla osób niepełnosprawnych:
a)Poradnictwo zawodowe – drogowskaz:
•Grupowe warsztaty z poradnictwa zawodowego dla 48 osób niepełnosprawnych, (3 edycje, grupy 16 – osobowe, zajęcia 3 dni po 5h): celem zajęć jest wskazanie      i uświadomienie predyspozycji osobowościowych i zawodowych;
•Wsparcie indywidualne : każdy z uczestników weźmie udział w 1h rozmowie            z psychologiem w celu zweryfikowania słabych stron, kompetencji społecznościowych, w 1h rozmowie z lekarzem medycyny, w celu zweryfikowania adekwatności szkoleń zawodowych do możliwości zdrowotnych. W tym samym dniu opracowane zostaną z wykorzystaniem zgromadzonej dokumentacji indywidualne Plany Działania (weryfikacja predyspozycji zawodowych, określenie deficytów, celów zawodowych, kompetencji, wyznaczenie ścieżki udziału                w projekcie).
b)Integracja społeczna:
• Grupy wsparcia:  wzajemne wsparcie emocjonalne, możliwość poznania problemów innych i podjęcie prób rozwiązania, otwarcie się na innych. Poruszone zostaną kwestie: bezrobocia, alkoholizmu, ubóstwa, problemy wychowawcze, przemoc        w rodzinie, niepełnosprawność (10 spotkań po 3h w grupach16-osobowych).  
• Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich: w ramach Biura porad Prawnych uczestnicy uzyskają porady z zakresu: prawa pracy, praw konsumenta, spraw rodzinnych, mieszkaniowych, dyskryminacji. Każdy z uczestników min. 2 razy skorzysta z porady (średnio 3h/osobę).
• Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna: uczestnicy uzyskają wsparcie w zakresie  trudnych spraw życiowych (przemocy, stresu, problemów wychowawczych, edukacyjnych). Każda z osób min. 2 razy skorzysta z porady (średnio 3h/osobę)   
• Warsztaty prawno – społeczne: uczestnicy uzyskają porady prawne związane             z wejściem na rynek pracy, zostaną omówione sprawy dotykające mieszkalnictwa, uzależnień, uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym na rynku pracy, w administracji (zajęcia w wymiarze 4 dni x 5h= 20h, w grupach 16-osobowych).
•Warsztaty interpersonalne: warsztat pozwoli na określenie mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji, kreowania własnego wizerunku, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, negocjacji (zajęcia w wymiarze 4 dni x 5h = 20h, w grupach 16-osobowych).;
•Organizacja spotkań integracyjnych: w każdym cyklu dla uczestników (18 osób) oraz najbliższych (dzieci, współmałżonek, osoba sprawująca bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną) będą organizowane po 2 integracyjne spotkania grupowe (trwające ok. 4-5h). Organizacja ich ma duże znaczenie dla poznania się nawzajem, wymianę poglądów, wspólny relaks, zdrową rywalizację podczas spotkania (przewidywane jest wspólne ognisko, spotkanie np. przy okazji świąt, wspólne zwiedzanie okolicy np. na rowerach);
•Organizacja wyjazdów integracyjno – kulturalnych: w każdym cyklu projektu dla 18 osób + opiekunów ze strony Fundacji zorganizowane zostaną 2 integracyjne wyjazdy o charakterze kulturalno – integracyjnym. Będą to wyjazdy do kina, teatru, muzeum, czy opery. Eliminując wykluczenie społeczne upowszechniony zostanie dostęp do kultury, dla osób rzadko z takich dóbr korzystających.
c)Aktywizacja zawodowa :
• Szkolenia zawodowe:
-„Florystyka i zdobienie przedmiotów”;
-„Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej” (100h przez 20 dni po 5h);
-„Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” – 60h zajęć z zakresu opieki, 90h zajęć języka niemieckiego, zawierającej dodatkowo słownictwo medyczne (kurs w wymiarze 30 dni x 5h = 150h). Dla uczestników dodatkowo zorganizowane zostanie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy (7h).
-„Pracownik biurowy, w tym obsługa kancelarii, sekretariatu, dział kadr, spraw pracowniczych połączony z nauką języka angielskiego (35 dni po 5h = 175h (105h kursu zawodowego + 70h języka (zawierający słownictwo biznesowe)
-„Obsługa hurtowni z wózkiem widłowym”: szkolenie realizowane w wymiarze 55h obsługi sprzedaży, programów magazynowych + zlecenie 67h szkolenia na wózki widłowe z wymianą butli gazowej + egzamin zawodowy (122h/24 dni szkoleniowe).
-„Spawacz w metodzie 111 lub 135” szkolenie zlecone w wymiarze: 163h lub 145h przez 27 lub 24 dni.
Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem (wewnętrznym 1-5, zewnętrznym 5-6 tj. egzaminem państwowym dającym uprawnienia). Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w szkoleniach zawodowych, zostaną również ubezpieczeni na czas trwania projektu.
d)   Kurs prawa jazdy kat. B: kurs prawa jazdy podejmą osoby zakwalifikowane przez doradcę, dla których ułatwienie mobilności pomoże w poszukiwaniu zatrudnienia. O wsparciu zdecyduje także wybór szkolenia zawodowego, które uzasadni połączenie go ze zdobyciem prawa jazdy (zawody z pracą zmianową, wysoką dyspozycyjnością).
e)  Staże zawodowe: staże zawodowe skierowane są do wszystkich 48 osób, co pozwoli nabyć umiejętności praktyczne. Będą odbywały się zgodnie                       z kompetencjami uczestników nabytymi w projekcie, w oparciu o program praktyk. Staże trwać będą od 3 do 6 miesięcy, średnio 4 miesiące, 5 dni/tyg. po      8 lub 7h zostaną przygotowane i zorganizowane przez pośrednika pracy wyszukującego pracodawców. W trakcie stażu każdy z uczestników będzie objęty indywidualną opieką doradcy zawodowego, pełniącego w zadaniu funkcję asystenta. Wykorzystany zostanie tutaj rezultat Equal Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Jego zadaniem będzie wspieranie wspieranie uczestnika          w miejscu pracy, ułatwienie adaptacji, zbieranie informacji od pracodawcy, także kontrola dyscypliny, pomoc w dotarciu do miejsca stażu, powrót do domu, pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych czy osobistych. Na uczestnika przypada średnio 10h indywidualnej opieki (480h łącznie). W zakładzie pracy każdemu uczestnikowi opiekę mentorską zapewni pracownik wyznaczony przez pracodawcę służąc wsparciem, wiedzą fachową, doświadczenie (średnio 30h na osobę).
f) Pośrednictwo pracy – drogowskaz:
• Warsztaty poszukiwania pracy: uczestnicy dowiedzą się jak poruszać się po rynku   pracy, w jaki sposób efektywnie jej szukać, jak przygotować CV, zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej. Poznają też możliwości elastycznych form pracy (3 edycje x 3 dni x 5h, w grupach 18 osobowych, realizowany pod koniec trwania stażu zawodowego).
• Rozmowa motywacyjna z pośrednikiem: Zmotywowanie uczestnika do poszukiwania pracy. W trakcie 2h rozmowy z 48 osobami niepełnosprawnymi pośrednik zweryfikuje i omówi CV, udzieli wskazówek, udostępni informacje o lokalnym rynku pracy, w tym oferty pracy.

§ 5
Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego Projektu

1.Beneficjent Ostateczny spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.
2.Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.
3.Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących
na poszczególnych etapach realizacji Projektu.
4.Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.
5.Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania.
6.Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru udzielonych świadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych z realizacją Projektu.
7.Beneficjent Ostateczny po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu oraz
po porównaniu nabytych umiejętności merytorycznych przed i po odbyciu praktyk, powinien uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu. Zaświadczenie o uczestnictwie będzie wydane tylko w przypadku obecności Beneficjenta Ostatecznego, w co najmniej 80% procent godzin przewidzianych zajęć.
8.Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do informowania o planowanych nieobecnościach.
9.Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do informowania o zamiarze rezygnacji            z dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia
i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.
2.Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w dokumentacji projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.fundacj.ekspert-kujawy.pl w odnośniku do projektu.
3.Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
4.Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
5.Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załączniki:
Załącznik 1: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
Załącznik 2: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych

Załącznik 1: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

1.DOJAZD NA SZKOLENIE ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
•Beneficjent, który zamierza dojeżdżać na zajęcia korzystając ze środków komunikacji publicznej zobowiązany jest wypełnić i złożyć Wniosek o zwrot kosztów dojazdu, czym potwierdza chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.
•Beneficjent zobowiązany jest przechowywać bilety jednorazowe za każdy przejazd na zajęcia i z powrotem (PKS, PKP, linie podmiejskie), przy czym bilety muszą być czy-telne, zawierać pojedynczą usługę transportu (za 1 osobę) na trasie z miejsca zamiesz-kania (bądź najbliżej znajdującej się miejscowości) do miejsca odbywania się zajęć, zaś godziny wyjazdów muszą być zgodne z godzinami odbywania się zajęć.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu beneficjent przekazuje na początku swojego udziału w projekcie, zaś komplet biletów, opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem należy przekazać kadrze zarządzającej w zaklejonej kopercie po zakończeniu formy wsparcia. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach, po zakończeniu udziału w formie wsparcia. UWAGA!!! Tylko bilety spełniające powyższe wytyczne będą ulegały rozliczeniu!

2.DOJAZD NA SZKOLENIE WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:
Jeżeli beneficjent będzie ubiegał się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia musi otrzymać
od kadry zarządzającej projektu, następujące dokumenty:

•Wniosek o zwrot kosztów dojazdu  – dokument ten otrzymuje i wypełnia beneficjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

•Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie
z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przy-stanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma takowego przy-stanku) do miejsca odbywania się zajęć. Na dokument przewoźnik powinien nanieść ilość kilometrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględ-niającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

W przypadku, gdy dojazd na zajęcia odbywa się z przesiadkami, należy przygotować powyższy dokument na każdą trasę oddzielnie.

W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie     o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się
w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie” ;

•Oświadczenie o dojeżdżaniu własnym samochodem – dokument ten otrzymuje be-neficjent, który jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Dokument ten wy-pełnia beneficjent.
•Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego w powyższym oświadczeniu, na którym beneficjent widnieje, jako właściciel lub współwłaściciel.

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u kadry zarządzającej projektem. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony
do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu
o listę obecności na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąca za miesiąc poprzedni.

3.DOJAZD NA SZKOLENIE UŻYCZONYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:
•Wniosek o zwrot kosztów dojazdu –  dokument ten otrzymuje i wypełnia beneficjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.
•Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie
z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przy-stanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma takowego przy-stanku) do miejsca szkolenia. Na dokument przewoźnik powinien nanieść ilość kilo-metrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględniającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

W przypadku, gdy dojazd na zajęcia odbywa się z przesiadkami, należy przygotować powyższy dokument na każdą trasę oddzielnie.

W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się
w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie.” ;

•Umowa użyczenia samochodu – dokument ten otrzymuje beneficjent, który na czas udziału w projekcie będzie korzystał samodzielnie z pojazdu użyczonego lub będzie dowożony na zajęcia przez osobę użyczającą samochód.

Osobą użyczającą samochód powinna być osoba spokrewniona z beneficjentem, względnie osoba obca (jeżeli beneficjent nie posiada krewnych, którzy mogą świad-czyć mu usługę użyczenia samochodu).

Osobą użyczającą powinna być osoba zamieszkująca w tej samej miejscowości,
co beneficjent lub w miejscowości znajdującej się w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania beneficjenta. Dokument ten wypełniają obie strony zawierające umowę.  

•Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego, jako przedmiot uży-czenia w powyższej umowie.  

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u opiekuna projektu. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności
na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąc za miesiąc poprzedni.

4. REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU:
•Beneficjent, który uczestniczy w zajęciach w miejscu swojego zamieszkania nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu.
•Beneficjent dojeżdżający na zajęcia odbywające się poza miejscem zamieszkania ma prawo odstąpić od korzystania ze zwrotu kosztu dojazdu, co potwierdza poprzez zło-żenie Oświadczenia o rezygnacji ze zwrotu kosztów przejazdu.

UWAGA!
a)W związku z koniecznością zapewnienia wskaźnika 80% obecności Beneficjenta na każdej formie wsparcia, zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest dopiero po zakończe-niu przez Beneficjenta uczestnictwa w formie wsparcia. W konkretnych przypadkach istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty zwrotu kosztów dojazdu – odbywa się to na prośbę uczestnika.
b)Należy pamiętać, że możliwość dojazdu własnym, bądź użyczonym środkiem trans-portu, należy traktować na zasadzie wyjątku od korzystania z usług publicznych prze-woźników i przypadki takie powinny być uzasadnione (np. miejscowość, w której mieszka uczestnik jest słabo lub wcale nie jest skomunikowana z miejscem odbywania zajęć w projekcie). Aby uzyskać zgodę kadry zarządzającej projektem na dojeżdżanie własnym środkiem transportu na zajęcia, należy złożyć stosowne oświadczenie, uza-sadniające przyczynę wyboru tego sposobu dojazdu na zajęcia.  
 

Załącznik 2: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYPŁACANIA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO

/ DODATKI SZKOLENIOWE OTRZYMUJĄ TYLKO UCZESTNICY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH/

1.Dodatek szkoleniowy przysługuje beneficjentowi, który uczestniczy w szkoleniu     zawodowym oraz:
•jest osobą nieaktywną zawodowo, tj. nie posiadającą zatrudnienia oraz nie zarejestro-waną, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy;
•jest osobą nie posiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym  Urzędzie Pra-cy, jako osoba bezrobotna bez prawa lub z prawem do zasiłku (wyrażenie chęci otrzymywania dodatku szkoleniowego przez osoby bezrobotne z prawem do zasiłku nie powoduje utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku; wyrażenie chęci otrzymywania dodatku szkoleniowego przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej- chcąc uniknąć utraty statusu osoby bezro-botnej osoba powinna zrzec się możliwości otrzymywania dodatku szkoleniowego)

2.Dodatek szkoleniowy jest naliczany i wypłacany po zakończeniu udziału w szkoleniu zawodowym, na podstawie obecności na szkoleniu, potwierdzanych przez beneficjenta własnoręcznym podpisem na liście potwierdzającej obecność (za każdy dzień nie-obecności odliczana jest kwota odpowiadająca ilości nieobecnych godzin).

3.W przypadku, gdy beneficjent uczestnicząc w zajęciach szkoleniowych przebywa jednocześnie na zwolnieniu lekarskim L4, zobowiązany jest do pisemnego zrzeknięcia się przysługującego mu dodatku szkoleniowego, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.

4.Dodatek szkoleniowy naliczany jest w następujący sposób: liczba dni obecnych x liczba godz. dziennie x 4,00 zł = wysokość należnego dodatku szkoleniowego.

liczba dni obecnych x liczba godz. dziennie x 4,00 zł
= wysokość należnego dodatku szkoleniowego