Regulamin

1 listopada 2012

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”
Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników
do udziału w projekcie „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” – projekt
nr WND-POKL.07.04.00-04-026/12

§ 1
 
 
Informacje ogólne o projekcie

1.Projekt „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” zwany dalej Projektem, realizowany jest przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65 (NIP: 556-24-17-498; REGON: 092956267).
2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fun-duszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integra-cji społecznej”, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Projekt realizowany jest pod nadzorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (Instytucji Pośredniczącej II Stopnia) w Toruniu. Partnerem projektu jest Firma Handlowa AGROPOL specjalizu-jąca się w sprzedaży maszyn, ciągników rolniczych i części zamiennych renomowa-nych firm. Jest to przedsiębiorstwo, które ma duży potencjał zatrudnieniowy               w regionie i doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
3.Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2012 roku do 30 kwietnia 2014 roku
i obejmuje swym zasięgiem trzy powiaty w województwie kujawsko – pomorskim: inowrocławski, radziejowski oraz żniński.
4.Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław, tel./fax: (52) 357 62 15, mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl.
5.Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz adaptacji na rynku pracy 36 osób niepełnosprawnych (w tym 20 kobiet), z obszaru       3 powiatów województwa kujawsko – pomorskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, do 30.04.2014 r. oraz znalezienie pracy przez co najmniej 20% uczestników projektu.

Do celów szczegółowych zaliczamy:
•Zmotywowanie i zwiększenie aktywności społecznej 36 osób niepełnosprawnych (w tym 20 kobiet) z obszaru realizacji projektu do 30.04.2014 r.
•Podniesienie świadomości w zakresie własnych kompetencji, przez 36 osób niepełnosprawnych (w tym 20 kobiet) z obszaru realizacji projektu, poprzez analizę predyspozycji zawodowych do 31.07.2013 r.
•Podniesienie / zmiana kwalifikacji zawodowych 24 osób niepełnosprawnych        (w tym 14 kobiet), z obszaru realizacji projektu, poprzez wsparcie szkoleniowe       i staże, do 30.04.2014 r.
6.Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie
są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu odpowiedzialnego za pomiar i kontrolę stopnia osiągania rezultatów                               i sprawozdawczość, w porozumieniu z Asystentem kierownika projektu odpowiedzialnym za organizację szkoleń, warsztatów, wsparcia towarzyszącego, wypłatę dodatków, stypendium, zwrot kosztów dojazdu, Specjalistą do spraw rozliczeń finansowych projektu odpowiedzialnym za przygotowanie wniosków             o płatności, współpracę z księgowością, prowadzenie dokumentacji finansowej projektu oraz sprawozdawczość finansową, a także Zarządem Fundacji.

§ 2
 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby niepełnosprawne, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:
• są osobami niezatrudnionymi zamieszkującymi teren województwa kujawsko – pomorskiego – z powiatu radziejowskiego, inowrocławskiego i żnińskiego;
• są osobami w wieku 15 – 64 lat;
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwego oświadczenia lub
zatajenia prawdy.

§ 3
 Zasady rekrutacji

1.    Rekrutacja oraz przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w sposób otwarty, po ukazaniu się ogłoszeń w prasie lokalnej, radiach lokalnych oraz  na stronach internetowych Funda-cji. Informacje o projekcie zostaną przekazane do Powiatowych Urzędów Pracy, Urzędów Gmin oraz  Ośrodków Pomocy Społecznej. W proces rekrutacji włączą się również współpracujące dotychczas z Fundacją Ekspert – Kujawy organizacje poza-rządowe: Fundacja Przystań Nadziei, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Nie-widomych, Stowarzyszenie Amazonki oraz inne opiekujące się osobami niepełno-sprawnymi. Uczestnicy projektu będą mogli złożyć ankietę zgłoszeniową w siedzibie Fundacji lub wysłać mailem lub zapisać się telefonicznie. Rekrutacja prowadzona bę-dzie do  momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu z uwzględ-nieniem listy rezerwowej. Zorganizujemy także akcję plakatową i ulotkową. Uczestni-cy zostaną rekrutowani podczas 3 naborów i utworzą 3 grupy 12-osobowe.
Przewidywane jest utworzenie po jednej grupie w każdym z 3 powiatów, co pozwoli uniknąć uciążliwych dla osób niepełnosprawnych dojazdów do innego powiatu na szkolenie:
• Grupa I (12 osób niepełnosprawnych) – preferowane osoby chore umysłowo lub psychicznie. Ośmiu opiekunów osób niepełnosprawnych (jeżeli osoba niepełnospraw-na wymagać będzie opieki) objętych projektem zostanie również objęte wsparciem (głównie psychologiczno-doradczym), w celu zwiększenia ich świadomości na temat rynku pracy, możliwości, wiedzy na temat opieki nad osobami niepełnosprawnymi, co wpłynie pozytywnie na proces aktywizacji społeczno – zawodowej osób niepełno-sprawnych.
• Grupa 2 (12 osób niepełnosprawnych) – preferowane osoby niedosłyszące.
• Grupa 3 (12 osób niepełnosprawnych) – preferowane osoby niedowidzące.
2.Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans, w tym równości płci;
3.Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:
•Osoby niedosłyszące, niedowidzące, chore umysłowo lub psychicznie;
•Osoby posiadające wykształcenie nie wyższe niż zawodowe;
•Mieszkańcy terenów wiejskich.
4.Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie i podpisanie
w terminie ustalonym z kadrą zarządzającą Projektu wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):
•deklaracji uczestnictwa w projekcie;
•zakresu danych osobowych;
•oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
•oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie;
•innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika;
5.Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście uczestnikowi do projektu w momencie zwolnienia się miejsc.
6.Nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym
z kadrą zarządzającą Projektu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.

§ 4
Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie

1.Projekt „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”” jest bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.
2.Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane przez Organizatora na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl. O nagłych zmianach uczestnicy Projektu będą informowani telefonicznie lub mailowo.
3.Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek.
4.Każdy uczestnik zleconych szkoleń zawodowych otrzymają zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe w wysokości 5,44 zł za 1 osobogodzinę (zasady wypłacania dodatku szkoleniowego regulują odrębne zasady – załącznik nr 2 do Regulaminu).
5.Na zakończenie udziału we wsparciu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie ukończenia projektu poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności zawodowe.
6.Projekt obejmuje realizację następujących form wsparcia dla osób niepełnosprawnych:
a) Aktywizacja społeczno – zawodowa:
•Indywidualna, motywacyjna rozmowa z psychologiem – 1,5 godzinna rozmowa        z psychologiem dla 44 osób (36 uczestników + 8 opiekunów);
•Warsztaty Rozwoju Umiejętności Życiowych (RUŻ) – Modelowy program RUŻ opracowany w ramach EQUAL (kryt.strat.nr.2) składa się z 6 warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego i służby rozwijania umiejętności           i motywacji niezbędnych do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, wykorzystane zostaną rezultaty EQUAL odpowiednio dopasowane do potrzeb projektu (6 warsztatów po 5h – łącznie 30h zajęć grupowych. 3 grupy      12-osobowe):
-„Ja i Grupa”,
-„Ja2”,
-„Ja i Inni”,
– „Ja i Świat”,
-„Ja i Zmiana”,
-„Fuzja”.
•Terapia indywidualna lub terapia rodzinna – Celem terapii (4 spotkania 2 godzinne na osobę) z psychologiem jest wsparcie uczestników projektu w bieżących trudnych sprawach życiowych w ciągu 8 miesięcy (w uzgodnionych terminach)      i skierowana będzie do 12 najbardziej potrzebujących uczestników (m.in.               z największym upośledzeniem – razem 96h).
•Kompetencje kluczowe – kurs komputerowy – szkolenie informatyczne (dopasowane do możliwości grupy: 60h – 3 grupy 12-osobowe). Dla grupy niedowidzących dostępne będą specjalistyczne ekrany komputerowe, programy powiększające oraz czytelne klawiatury, dla grupy niedosłyszących planowany jest zakup przenośnego systemu pętli indukcyjnej oraz odbiorniki, które umożliwią im bezproblemowe korzystanie z zajęć grupowych;
•Kurs języka migowego: znajomość tego języka może stanowić duży atut przy poszukiwaniu pracy, znajomość języka migowego umożliwia osobom niepełnosprawnym pomaganie innym osobom niepełnosprawnym słuchowo. Język migowy (poziom podstawowy) – 60h (1 grupa 10-osobowa zebrana spośród wszystkich uczestników projektu) ;
•Umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne na rynku pracy – prawo jazdy kat. B: 8 osób wśród wszystkich (36)  uczestników ukończy kurs prawa jazdy         i przystąpi do egzaminu. Sfinansowane zostaną wszystkie koszty związane             z kursem i jedno podejście do egzaminu. ;
•Umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne na rynku pracy – kreowanie wizerunku osoby niepełnosprawnej: warsztat ten (2-dniowy po 5h – łącznie 10h,    3 grupy 12-osobowe) będzie polegał na określeniu mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji, i elementy analizy transakcyjnej            (30 godzin);
•Tworzenie Indywidualnego Planu Działania: indywidualne 1,5h  rozmowy             z doradcą zawodowym (1h z doradcą zawodowym    i 0,5h z lekarzem medycyny pracy, który wskaże dostępne rodzaje pracy dla danej niepełnosprawności) dla     36 osób;
•Cykl warsztatów z technik aktywnego poszukiwania pracy oraz elastycznych form pracy: uczestnicy projektu wezmą udział w 6-dniowych warsztatach (po 5h,     grupach 12-osobowych) w trakcie których zdobędą wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Przedstawione zostaną elastyczne formy pracy      (tj. telepraca, ekonomia społeczna, własna działalność gospodarcza, samozatrudnienie), które zwiększają szansę zatrudnienia, umożliwiając tym samym poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz temat uprawnień osób niepełnosprawnych na rynku pracy (m.in. zasady dofinansowania przez PFRON)
•Wyjazdy kulturalne i imprezy integracyjne: wigilia, majówka, Wielkanoc, opera, teatr: w imprezach integracyjnych i wyjazdach kulturalnych będą uczestniczyć uczestnicy projektu wraz ze swoimi najbliższymi rodzinami (min. 30 osób). Zaplanowane zostały 4 takie wydarzenia.
•Grupy wsparcia z poradnictwem prawnym i obywatelskim (przez 10 miesięcy/spotkań dla 3 grup osobno po 2h): celem jest zapoznanie uczestników/uczestniczek lub opiekunów między sobą, budowanie motywacji do działania i współpracy zespołowej, wzajemne wsparcie emocjonalne i doskonalenie wewnętrzne uczestników. Indywidualne spotkania z prawnikiem  pomogą uczestnikom w rozwiązywaniu ich bieżących problemów oraz w podniesieniu ich świadomości prawnej: z zakresu prawa pracy, praw konsumenta, aspektów prawnych zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych (20 osób x 1,5h).
•Warsztaty motywacyjno – kompetencyjne dla 8 opiekunów osób niepełnosprawnych z Grupy 1: warsztaty te dotyczą:
– sytuacji chorego w środowisku zawodowym
-zasady postępowania wobec osób niepełnosprawnych
– wypracowanie racjonalnego stosunku opiekunów chorego
– problem nadopiekuńczości kontra symulacja do usamodzielnienia oraz relacje chorych z rodzeństwem
– wymiany doświadczeń w zakresie dostępnej pomocy medycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej.
Powyższy 20h (5 x 4h) program zajęć został skonstruowany po konsultacji             z fundacją Przystań Nadziei z Bydgoszczy, która zajmuje się ludźmi chorymi na schizofrenię.
b) Szkolenia i staże zawodowe:
•Szkolenia zawodowe własne: w ramach tego etapu w zależności od zdiagnozowanych możliwości i predyspozycji uczestników zostanie zorganizowane 1 szkolenie (120h) np. „Księgowość małej firmy” lub „Specjalista ds. kadr i płac” oraz 1 szkolenie (50h) opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych oraz opiekuna dzieci w drodze do szkoły. 2 szkolenia po 8 osób (5h dziennie). Szkolenia zawodowe uwzględniają ranking zawodów deficytowych oraz/lub ograniczenia osoby niepełnosprawnej.
•Szkolenia zawodowe zlecone: 8 osób, według ustaleń Indywidualnego Planu Działania, odbędzie indywidualne szkolenie (średnio 120 godzinne), przygotowanie do wykonywania wybranych zawodów: np. pracownik hurtowni, pracownik małej gastronomii. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym, dającym uprawnienia. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium w szkoleniach zawodowych, zostaną również ubezpieczeni na czas trwania projektu.
•Staże zawodowe dla 24 osób: osoby, które ukończyły szkolenia zawodowe odbędą 3-6 miesięczny (średnio 4 m-ce) staż. Podczas stażu uczestnik otrzyma 1500 zł wynagrodzenia / miesięcznie + ZUS pracodawcy. W zakładzie pracy każdemu uczestnikowi opiekę mentorską zapewni pracownik wyznaczony przez pracodawcę służąc wsparciem, wiedzą fachową oraz doświadczeniem. Etap ten przeprowadzony zostanie z pomocą partnera, który deklaruje zatrudnienie osób niepełnosprawnych i pomoże w znalezieniu staży dla uczestników w innych przedsiębiorstwach.

§ 5
Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego Projektu

1.Beneficjent Ostateczny spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.
2.Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.
3.Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących
na poszczególnych etapach realizacji Projektu.
4.Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.
5.Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania.
6.Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru udzielonych świadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych z realizacją Projektu.
7.Beneficjent Ostateczny po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu oraz
po porównaniu nabytych umiejętności merytorycznych przed i po odbyciu praktyk, powinien uzyskać zaświadczenie o jego ukończeniu. Zaświadczenie o uczestnictwie będzie wydane tylko w przypadku obecności Beneficjenta Ostatecznego, w co najmniej 80% procent godzin przewidzianych zajęć.
8.Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do informowania o planowanych nieobecnościach.
9.Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do informowania o zamiarze rezygnacji            z dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia
i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.
2.Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w dokumentacji projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.fundacj.ekspert-kujawy.pl w odnośniku do projektu.
3.Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
4.Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.
5.Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załączniki:
Załącznik 1: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
Załącznik 2: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych
Załącznik 3:Procedury  kierowania na staże zawodowe

Załącznik 1: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

/ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

1.DOJAZD NA SZKOLENIE ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
•Beneficjent, który zamierza dojeżdżać na zajęcia korzystając ze środków komunikacji publicznej zobowiązany jest wypełnić i złożyć Wniosek o zwrot kosztów dojazdu, czym potwierdza chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.
•Beneficjent zobowiązany jest przechowywać bilety jednorazowe za każdy przejazd na zajęcia i z powrotem (PKS, PKP, linie podmiejskie), przy czym bilety muszą być czy-telne, zawierać pojedynczą usługę transportu (za 1 osobę) na trasie z miejsca zamiesz-kania (bądź najbliżej znajdującej się miejscowości) do miejsca odbywania się zajęć, zaś godziny wyjazdów muszą być zgodne z godzinami odbywania się zajęć.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu beneficjent przekazuje na początku swojego udziału w projekcie, zaś komplet biletów, opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem należy przekazać kadrze zarządzającej w zaklejonej kopercie po zakończeniu formy wsparcia. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach, po zakończeniu udziału w formie wsparcia. UWAGA!!! Tylko bilety spełniające powyższe wytyczne będą ulegały rozliczeniu!
2.   DOJAZD NA SZKOLENIE WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:
Jeżeli beneficjent będzie ubiegał się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia musi otrzymać
od kadry zarządzającej projektu, następujące dokumenty:

•Wniosek o zwrot kosztów dojazdu  – dokument ten otrzymuje i wypełnia beneficjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

•Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie
z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przy-stanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma takowego przy-stanku) do miejsca odbywania się zajęć. Na dokument przewoźnik powinien nanieść ilość kilometrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględ-niającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie     o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się
w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie” ;
•Oświadczenie o dojeżdżaniu własnym samochodem – dokument ten otrzymuje be-neficjent, który jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Dokument ten wy-pełnia beneficjent.
•Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego w powyższym oświadczeniu, na którym beneficjent widnieje, jako właściciel lub współwłaściciel.

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u kadry zarządzającej projektem. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony
do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu
o listę obecności na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąca za miesiąc poprzedni.

3.DOJAZD NA SZKOLENIE UŻYCZONYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:
•Wniosek o zwrot kosztów dojazdu –  dokument ten otrzymuje i wypełnia beneficjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.
•Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie
z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przy-stanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma takowego przy-stanku) do miejsca szkolenia. Na dokument przewoźnik powinien nanieść ilość kilo-metrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględniającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

.

W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się
w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie.” ;

•Umowa użyczenia samochodu – dokument ten otrzymuje beneficjent, który na czas udziału w projekcie będzie korzystał samodzielnie z pojazdu użyczonego lub będzie dowożony na zajęcia przez osobę użyczającą samochód.

Osobą użyczającą samochód powinna być osoba spokrewniona z beneficjentem, względnie osoba obca (jeżeli beneficjent nie posiada krewnych, którzy mogą świad-czyć mu usługę użyczenia samochodu).

Osobą użyczającą powinna być osoba zamieszkująca w tej samej miejscowości,
co beneficjent lub w miejscowości znajdującej się w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania beneficjenta. Dokument ten wypełniają obie strony zawierające umowę. 

•Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego, jako przedmiot uży-czenia w powyższej umowie. 

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u opiekuna projektu. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności
na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąc za miesiąc poprzedni.

4. REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU:
•Beneficjent, który uczestniczy w zajęciach w miejscu swojego zamieszkania nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu.
•Beneficjent dojeżdżający na zajęcia odbywające się poza miejscem zamieszkania ma prawo odstąpić od korzystania ze zwrotu kosztu dojazdu, co potwierdza poprzez zło-żenie Oświadczenia o rezygnacji ze zwrotu kosztów przejazdu.

UWAGA!
a)W związku z koniecznością zapewnienia wskaźnika 80% obecności Beneficjenta na każdej formie wsparcia, zwrot kosztów dojazdu wypłacany jest dopiero po zakończe-niu przez Beneficjenta uczestnictwa w formie wsparcia.
b)Należy pamiętać, że możliwość dojazdu własnym, bądź użyczonym środkiem trans-portu, należy traktować na zasadzie wyjątku od korzystania z usług publicznych prze-woźników i przypadki takie powinny być uzasadnione (np. miejscowość, w której mieszka uczestnik jest słabo lub wcale nie jest skomunikowana z miejscem odbywania zajęć w projekcie). Aby uzyskać zgodę kadry zarządzającej projektem na dojeżdżanie własnym środkiem transportu na zajęcia, należy złożyć stosowne oświadczenie, uza-sadniające przyczynę wyboru tego sposobu dojazdu na zajęcia. 
      

Załącznik 2: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYPŁACANIA STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO

/ DODATKI SZKOLENIOWE OTRZYMUJĄ TYLKO UCZESTNICY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH/

1. Dodatek szkoleniowy przysługuje beneficjentowi, który uczestniczy w szkoleniu     zawodowym oraz:
•jest osobą nieaktywną zawodowo, tj. nie posiadającą zatrudnienia oraz nie zarejestro-waną, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy;
•jest osobą nie posiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym  Urzędzie Pra-cy, jako osoba bezrobotna bez prawa lub z prawem do zasiłku (wyrażenie chęci otrzymywania dodatku szkoleniowego przez osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, z punktu widzenia  Powiatowego Urzędu    Pracy, jest równoznaczne z utratą statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. W celu uniknięcia utraty statusu osoby bez-robotnej beneficjent może zrzec się prawa do otrzymywania dodatku szkoleniowego lub prosić o wypłatę dodatku szkoleniowego w ratach);
2.Dodatek szkoleniowy jest naliczany i wypłacany po zakończeniu udziału w szkoleniu zawodowym, na podstawie obecności na szkoleniu, potwierdzanych przez beneficjenta własnoręcznym podpisem na liście potwierdzającej obecność (za każdy dzień nie-obecności odliczana jest kwota odpowiadająca ilości nieobecnych godzin).

3.W przypadku, gdy beneficjent uczestnicząc w zajęciach szkoleniowych przebywa jednocześnie na zwolnieniu lekarskim L4, zobowiązany jest do pisemnego zrzeknięcia się przysługującego mu dodatku szkoleniowego, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.

4.Dodatek szkoleniowy naliczany jest w następujący sposób: liczba dni obecnych x licz-ba godz. dziennie x 4,00 zł = wysokość należnego dodatku szkoleniowego.

liczba dni obecnych x liczba godz. dziennie x 5,44 zł
= wysokość należnego dodatku szkoleniowego

 
 
Załącznik 3: Procedury kierowania na staże zawodowe

WYTYCZNE W ZAKRESIE ODBYWANIA STAŻU ZAWODOWEGO

Na staż zawodowy może być kierowany jedynie beneficjent projektu,  który uczestniczył i zakończył szkolenie zawodowe oraz:
•jest osobą niepełnosprawną;
•jest osobą nieaktywną zawodowo, tj. nie posiadającą zatrudnienia i niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy;
•jest osobą nie posiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym  Urzędzie Pra-cy, jako osoba bezrobotna bez prawa lub z prawem do zasiłku. Stażysta posiadający status osoby bezrobotnej pobierający stypendium traci prawo do pobierania świadczeń wypłacanych przez powiatowy urząd pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.).
1.Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy (średnio 4 miesiące).
2.Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Ekspert – Kujawy, pracodawcą przyjmującym na staż oraz Beneficjentem Ostatecznym projektu (stażystą).
3.Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne           i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe
bezrobotnego.
4.Przed przystąpieniem do odbycia stażu Stażysta zobowiązany jest do odbycia badań
lekarskich, których koszt pokrywa Fundacja;
5.Przed rozpoczęciem stażu Stażysta zobowiązany jest do odbycia przeszkolenia na
zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożaro-wych, którego koszt pokrywa Fundacja.
6.Stażyście odbywającemu staż przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia, obowiązującej na dzień składania wnio-sku o dofinansowanie projektu do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), tj. 17.04.2012 r. w całym okresie odbywania. Stypendium wypłacone zostanie w okresie trwania stażu
w wysokości 953,10 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 10/100 PLN) za każdy miesiąc odbywania stażu. Wypłata środków, nastąpi na konto bankowe osoby odbywają-cej staż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od pracodawcy lub stażysty listy obecności.
7.Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje.
8.Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu/praktyce zawodowej – wyjątek: nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.
9.Pracodawca zobowiązany jest do nadzoru i opieki nad odbywaniem stażu przez Stażystę Pracodawca przyjmujący na staż zobowiązany jest wyznaczyć  osobę, która będzie
sprawowała bezpośrednią opiekę nad stażystą przez cały okres trwania stażu.
10.Opiekunowi Stażysty wyznaczonemu przez pracodawcę przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 450 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy
miesiąc opieki nad Stażystą. Wypłata środków, nastąpi na konto bankowe opiekuna
Stażysty w terminie 14 dni od dnia otrzymania od opiekuna Stażysty karty pracy.
11.Pracodawca zobowiązany jest do przedkładania do Fundacji listy obecności Stażysty
odbywającego staż w terminie 5 dni kalendarzowych  po zakończeniu danego miesiąca. Ponadto, na wniosek Stażysty stanowiący załącznik nr 3 do umowy, Pracodawca
zobowiązany jest udzielenia dni wolnych, w wymiarze 2 dni za każde 30 dni
kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium stażowe.
12.Zerwanie umowy stażowej może nastąpić w momencie:
•naruszenia przez Stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie
alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
•naruszenia przez Stażystę przepisów prawa i regulaminu pracy obowiązującego
u Pracodawcy;
•przekroczenia łącznej liczby 60 dni  udokumentowanej niezdolności do pracy;
•niezrealizowania programu stażu;