ROZEZNANIE CENOWE

5 listopada 2012

logo oferta.jpg
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "PI Powrót do pracy po chorobie nowotworowej" zaprasza do…

składania aplikacji
dotyczącej realizacji 
Zadania 2 –  Opracowanie wstępnej wersji produktów oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego:
Opracowanie Poradnika wspierania przez Klub Amazonki osób po chorobie nowotworowej
(zadanie planowane do zrealizowania przez 2 osoby – możliwość wyboru dwóch oferentów, otrzymujących niezależne od siebie wynagrodzenie)

Zadania do zrealizowania:

  • opracowanie w okresie od 03.01.2013 do 31.03.2013r. Poradnika wspierania przez Klub Amazonki osób po chorobie nowotworowej;
  • Ma być to Model wszechstronnego wspierania przez organizację pozarządową osób po chorobie nowotworowej w zakresie ich powrotu do aktywności zawodowej,  przy towarzyszącym wsparciu aktywizacji społecznej i rehabilitacyjnej.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

  •  znajomość środowiska Amazonek oraz problematyki dot. osób po chorobie nowotworowej i/lub leczeniu onkologicznym;
  • minimum wykształcenie wyższe magisterskie;
  • biegła znajomość obsługi komputera, podstawowych programów typu MS Office.

Do zaoferowania mamy:

  •  zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej w okresie od 03.01.2013 do 31.03.2013r.
  • zdobycie lub powiększenie doświadczenia zawodowego.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Kandydaci spełniający wymagania przedstawione w w. w. pozycji rozeznania cenowego, zobligowani są do przedstawienia:

  •  Propozycji cenowej brutto za całość wykonanej pracy – Opracowanie Poradnika wspierania przez Klub Amazonki osób po chorobie nowotworowej  – (ZAŁĄCZNIK NR 1 )

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena oferty brutto – waga 100%


Termin składania ofert upływa z dniem 30 listopada 2012
(decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone w wybrany sposób:
listownie, faksem, pocztą elektroniczną bądź osobiście
.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego