ZAPYTANIE APLIKACYJNE

22 sierpnia 2012

logo oferta.jpg

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "PI Powrót do pracy po chorobie nowotworowej".

 

składania aplikacji dotyczących realizacji: 
Zadania 1. Badanie problematyki aktywności społecznej i zawodowej osób po chorobie nowotworowej
Poszukujemy osób na stanowiska:

1.    Eksperci badań naukowych (3 stanowiska)
Zadania do zrealizowania:

 • Współtworzenie zespołu badawczego, w terminie od września 2012r. do kwietnia 2013r.
 • Prowadzenie badań dotyczących: 1. osób po chorobie nowotworowej, na temat czynników medycznych determinujących ich aktywność życiową, społeczna i zawodową; 2. aktualnych form działania Klubów Amazonek i innych NGO, jako podmiotów aktywizacji społecznej kobiet po chorobie nowotworowej; 3. aktualnych form aktywizacji zawodowej, pod kątem ich przydatności w aktywizacji osób po chorobie nowotworowej;  
 • Budowa narzędzi badawczych, analiza desk research (badanie źródeł zastanych).

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 •  Minimum wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: antropologii, socjologii, psychologii lub doradztwa zawodowego bądź pokrewne adekwatne do przedmiotu badań w ramach niniejszego zapytania.
 •  Minimum 1 rok praktyki zawodowej z zakresu antropologii, socjologii, psychologii lub doradztwa zawodowego bądź pokrewne adekwatne do przedmiotu badań w ramach niniejszego zapytania
 • Zainteresowania badawcze związane z problematyką aktywności życiowej, społecznej i zawodowej osób po chorobie nowotworowej. 
 • Biegła znajomość obsługi komputera, podstawowych programów typu MS Office.
 • Znajomość podstaw metodologii badań naukowych, statystyki.
 • Zainteresowania badaniami naukowymi, umiejętność śledzenia bieżącego piśmiennictwa naukowego w wybranej dziedzinie.

Aplikacja powinna zawierać:

 • Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1a ).
 •  Formularz aplikacyjny (załącznik nr 1b – dot. stanowiska: Eksperci badań naukowych,) z uwzględnieniem propozycji wynagrodzenia brutto za całość zrealizowanej pracy.
 • Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Do zaoferowania mamy:

 • Powiększenie dorobku badawczego
 • Cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno – prawnej w okresie od września 2012r. do kwietnia 2013 roku
Termin składania aplikacji upływa z dniem 14 września 2012 roku (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone w wybrany sposób: listownie, faksem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – waga 100%
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego