UWAGA! Przypominamy, iż został wyznaczony termin składnia wniosków (biznes planów)

15 lipca 2013

UWAGA! Przypominamy, iż został wyznaczony termin składnia wniosków (biznes planów) na otrzymanie wsparcia finansowego i wniosku o wsparcie pomostowe w ramach cyklu II projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim"

Fundacja Ekspert – Kujawy informuje, iż  wnioski na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu  "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim" należy składać do dnia 18.07.2013 r. w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy lub biurze projektu.

Zgodnie z § 4 pkt. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uczestnik zobowiązany jest do  złożenia wniosków  wraz z załącznikami w postaci:
a) kopii dokumentu zawierającego PESEL uczestnika projektu,
b) biznesplan na okres co najmniej 2 lat działalności mikroprzedsiębiorstwa/ lub spółdzielni
socjalnej
c) harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (szczegółowy kosztorys oraz harmonogram wydatków).

Uczestnicy poza wskazanymi dokumentami składają w tym samym terminie także wniosek o przyznanie wsparcia finansowego –pomostowego.

Uczestnicy zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów wskazanych w ust 4, w jednym egzemplarzu papierowym. Wszystkie dokumenty powinny być parafowane przez uczestnika na każdej stronie i podpisane na stronie ostatniej. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia dokumentów w wersji spiętej (nie zbindowanej) w plastikowych zawieszkach (wczepach) do segregatora.
W/w informacja dotyczy tylko uczestników II cyklu projektu
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim" , którzy zakończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego