POSTAW NA AKTYWNOŚĆ!

17 czerwca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – Zakłady Pracy Chronionej

Status:
Status zakładu pracy chronionej przyznaje wojewoda w formie decyzji administracyjnej. Status może  otrzymać pracodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – przez okres minimum 6 miesięcy – w wysokości:
 • co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • co najmniej 30% w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo, zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
 • użytkuje obiekty i pomieszczenia odpowiadające przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych,
 • zapewnia doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
Uprawnienia:
Posiadanie statusu zakładu pracy chronionej daje możliwość korzystania z różnych instrumentów finansowych: zwolnień podatkowych oraz pomocy ze środków PFRON.
 • Zwolnienia podatkowe obejmują:
 •  zwolnienie z podatków (z wyłączeniem podatku od gier, akcyzy, PTU, podatku dochodowego, cła, podatku od środków transportowych), z tym że: w przypadku podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego zwolnienie następuje na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zaś w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych – zwolnienie następuje jeżeli czynność podlegająca opodatkowaniu pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem ZPCh,
 •  zwolnienie z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
Wsparcie ze środków publicznych (PFRON) obejmuje:
 • dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
 •  dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych; dofinansowanie jest udziale na podstawie złożonego wniosku bezpośrednio przez PFRON na zasadach pomocy de minimis. Wypełniony wniosek należy składać w Biurze PFRON w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13.
 • zwrot kosztów: budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych, administracyjnych z zastrzeżeniem, że są to wyłącznie dodatkowe koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Refundacja wypłacana jest w transzach na podstawie umowy zawartej między ZPCh a PFRON.
Wypełniony wniosek należy złożyć w wojewódzkim oddziale PFRON, właściwym dla siedziby  zakładu pracy chronionej. Dane adresowe oddziałów wojewódzkich PFRON są dostępne na witrynie Funduszu.
Obowiązki:
Prowadzący zakład pracy chronionej ma obowiązek utworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), którego środki są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzy się m. in. ze zwolnień:
 • z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
 • z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym,
 • z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w pierwszym przedziale skali podatkowej).
Sposób gospodarowania  środkami zgromadzonymi na  ZFRON musi zostać szczegółowo określony w regulaminie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Regulamin jest tworzony w każdym zakładzie pracy chronionej w oparciu o obowiązujące przepisy, a także specyficzne potrzeby niepełnosprawnych pracowników zakładu.
 Podstawa prawna:
 • art. 28, 30, 31, 32 i 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zmian),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 245, poz. 1810 z późn. zm.).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego