Dotacje w Urzędzie Pracy!

25 lipca 2013

Image

PUP w Inowrocławiu przypomina, że tylko do 31 lipca br. przyjmuje formularze rekrutacyjne od osób, które zamierzają ubiegać się o przyznanie środków finansowych na otwarcie własnej firmy w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach III naboru, któryjest jednocześnie ostatnim naborem do wspomnianego projektu, PUP w Inowrocławiu zamierza zrekrutować 73 osoby, które po odbyciu szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” będą uprawnione do ubiegania się o środki na otwarcie firmy w wysokości nie przekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (około 22 000 zł).

III NABÓR UCZESTNIKÓW

PUP w Inowrocławiu informuje, że osoby zainteresowane wsparciem mogą składać swoje dokumenty aplikacyjne do 31 lipca 2013 r. w Kancelarii urzędu (ul. Mątewska 17, pok. 204, II piętro) w godzinach jego pracy, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Dokumentacja projektowa, w tym druki formularzy rekrutacyjnych dostępne są w siedzibie urzędu (pok. 202 i 204) oraz na stronie http://www.pupinowroclaw.pl/art/id/785.

Gorąco zachęcamy osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie do wnikliwego zapoznania się z regulaminem rekrutacji, który zawiera m.in. wymagania stawiane uczestnikom projektu oraz zasady naboru i oceny formularzy rekrutacyjnych.

Podkreślamy, że kolejność składania formularzy rekrutacyjnych nie ma żadnego wpływu na ich ocenę.

PUP w Inowrocławiu zwraca uwagę, że w przypadku złożenia formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji lub po terminie zakończenia rekrutacji nie będą rozpatrywane.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZETNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które dodatkowo muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

·         być w wieku do 25 lub powyżej 50 roku życia,

·         być osobą niepełnosprawną,

·         być kobietą,

·         być osobą długotrwale bezrobotną,

·         być mieszkańcem gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców.

Na uwagę zasługuje fakt, że w projekcie szczególnie preferowane będą osoby do 25 lub powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne i kobiety. Preferencja polegać będzie na przyznaniu podczas oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego 3 dodatkowych punktów.

Oprócz kryteriów formalnych wymienionych powyżej, osoby ubiegające się o objęcie wsparciem w ramach projektu powinny oczywiście mieć „pomysł na firmę”, który zostanie poddany analizie podczas oceny merytorycznej.

FORMY WSPARCIA

Projekt zakłada udzielenie jego uczestnikom następujących form wsparcia:

·         Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz stworzenie bądź zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania,

·         Szkolenie “ABC przedsiębiorczości” (40 godzin – m.in. aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy oraz zasady tworzenia i opracowania biznesplanu, warsztaty, na których uczestnicy przygotują wstępną wersję wniosku o przyznanie środków na uruchomienie działalności gospodarczej),

·         Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja) do wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (około 22 000 zł),

·         Bieżące informowanie nt. instytucji udzielających wsparcia nowopowstałym firmom.

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

PUP w Inowrocławiu zaprasza na organizowane 24 lipca br. spotkanie informacyjno-promocyjne, w trakcie którego pracownicy urzędu dokonają prezentacji założeń projektu i odpowiedzą na wszystkie pytania nurtujące uczestników spotkania.

Spotkanie odbędzie się w godz. od 11:00 do 11:30 w sali 237 przy ul. Mątewskiej 17. W tej samej sali od godz. 11:30 do 15:00 pracownicy urzędu w ramach „otwartych drzwi” będą prowadzić indywidualne rozmowy z osobami zainteresowanymi uzyskaniem dotacji.

INFORMACJE UDZIELANE W PUP W INOWROCŁAWIU

Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie oraz naboru formularzy rekrutacyjnych można uzyskać także w pok. 202 w  PUP w Inowrocławiu oraz pod numerem telefonu 52 3592 415.

PUP w Inowrocławiu zachęca osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie do bieżącego odwiedzania strony projektu prowadzonej przez Lidera partnerstwa www.przedsiebiorczosc.wup.torun.pl oraz podstrony projektu na stronie naszego urzędu http://www.pupinowroclaw.pl/kat/id/232 (zakładka Europejski Fundusz Społeczny/Projekty realizowane/Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego