ZAPYTANIE OFERTOWE

27 czerwca 2013

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.plw związku z realizacją projektu "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą" zaprasza do…

złożenia oferty
dotyczącej:
opracowania edytorskiego i druku finalnej wersji:

 • Poradnika funkcjonowania Klubu Amazonki
 •  Poradnika funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek 
 • Poradnika utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek

1.    Opis przedmiotu zapytania.

Zakres zapytania w szczególności obejmuje:

 • Korektę
 • Opracowanie graficzne (uspójnienie numeratorów i punktorów oraz opracowanie graficzne okładki) 
 • Skład (tekst do składu dostarczony będzie przez Zamawiającego drogą mailową w formacie .doc)  
 • Łamanie tekstu 
 • Przygotowanie do druku 
 • Druk offsetowy 
 • Dostarczenie zamówienia do siedziby Zamawiającego


Przedmiot zapytania, zgodnie z klasyfikacja kodów CPV:

 • 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane
 • 79810000-5 Usługi drukowania
 • 79820000-8 Usługi związane z drukowaniem
 • 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

 

Parametry

Poradnika funkcjonowania Klubu Amazonki

Poradnika funkcjonowania sieci wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek

Poradnika utrzymania aktywności społecznej
i zawodowej Amazonek

Format:

B5

B5

B5

Objętość:

542str + płyta multimedialna

122str + płyta multimedialna

93str+ płyta multimedialna

Nakład:

500 egzemplarzy

100 egzemplarzy

3000 egzemplarzy

Oprawa:

miękka

miękka

miękka

Wydruk:

kolor

kolor

kolor

2.    Termin wykonania przedmiotu zapytania:

 • 31 lipca 2013r.


3.    Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać:
a)    Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
b)    Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Fundacją Ekspert – Kujawy  oraz o spełnianiu następujących warunków udziału w postępowaniu:

 • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zapytania oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
 • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
Oferta powinna być opatrzona pieczęciami, mieć datę sporządzenia i podpis Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami.

4.    Kryteria oceny ofert:
cena oferty brutto = 100%
 Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną brutto.

Oferty posiadające uchybienia formalne lub oferty złożone po terminie, zostaną odrzucone;
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w jeden z wybranych spo-sobów: telefonicznie, listownie, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zapytania.

5.    Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2013 roku (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji).

Oferty można składać z wykorzystaniem następujących form:

a)    Osobiście do sekretariatu Fundacji/Pocztą Polską (listownie) na adres Fundacji Ekspert – Kujawy,  ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław;
b)    pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekspert-kujawy.pl
 
 ZAŁĄCZNIKI
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego