Zapytanie ofertowe

1 października 2013

logo oferta.jpg
Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15;mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim” zwraca się z prośbą o wycenę realizacji szkolenia

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław,
tel. 52 357 62 15; mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl,

w związku z realizacją projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych
w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim” realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, zwraca się z prośbą o wycenę realizacji szkolenia: „Księgowość małej firmy”.

1. Opis przedmiotu rozeznania.
a) W zakresie naszych oczekiwań jest wycena realizacji szkolenia dla 1 grupy 10 – osobowej na terenie województwa wielkopolskiego w miejscowości Wągrowiec, bądź w odległości
do 40 km:

  • Październik – listopad 2013 (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony

po wyborze Wykonawcy);

  • czas realizacji szkolenia: 20 dni – 100 godzin.

b) Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości w firmie, sposobów ewidencjonowania kosztów i przychodów
z działalności, obsługi komputerowych programów księgowych, prowadzenia rozliczeń kadrowych itp.
c) Zakres zajęć powinien obejmować:

  • przeprowadzenie 100 godzin szkolenia, zarówno w zakresie teoretycznym,

 jak i praktycznym;

  • przygotowanie materiałów szkoleniowych;
  •  przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego.
2. Opis sposobu przygotowania wyceny
Wycena powinna zawierać:
  • Formularz cenowy (wzór: załącznik 1 do rozeznania cenowego) – propozycję cenową przedmiotu rozeznania obejmującą cenę brutto za zrealizowanie całości przedmiotu zapytania opisanego w pkt 1;

4. Opis sposobu złożenia wyceny.

Termin składania wycen upływa z dniem 21 października 2013 roku (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Wyceny mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.