Udział w IAZS

22 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Co daje uczestnikowi udział w Inkubatorze Aktywności Zawodowej Seniorów?

Głównym celem prowadzenia Inkubatora jest wspieranie przedsiębiorczości wśród osób po 50 roku życia, które chcą spróbować swoich szans w prowadzeniu własnej, profesjonalnej firmy. Dzięki ochronnym warunkom inkubatora każda osoba może sprawdzić swój pomysł bez ponoszenia ryzyka, zbędnych kosztów i czasu na rejestrację własnej firmy.  Proponowane i opisane poniżej korzyści z uczestnictwa w inkubatorze przedstawiają formy adekwatne do możliwości osób po 50 roku życia.
Rolą Inkubatora jest maksymalne ułatwienie startu w biznesie, poprzez innowacyjny model wspierania osób 50+, ułatwiający prowadzenie firmy na zasadzie StartUp’u. Ułatwienia te dotyczą:

  •  Braku obowiązku rejestracji firmy w poszczególnych urzędach (GUS, Urząd Miasta itp.) cała dokumentacja spoczywa na Inkubatorze,
  • Dostępu do biura i pomieszczeń zaplecza socjalnego. Ważnym elementem inkubatora jest oferta StartUp House’y, czyli zapewnienie przestrzeni coworkingowej i salek  konferencyjnych.  Inkubator udostępnia pomieszczenia biurowe, sprzęt biurowy (dostęp do telefonu, faksu, komputera, drukarki, skanera, kserokopiarki i innych podstawowych urządzeń biurowych, wedle zasobów organizacji) niezbędny przy prowadzeniu biznesu. W naszym modelu inkubator działa w dni robocze, zgodnie  z przyjętymi powszechnie godzinami pracy pomiędzy godziną 8 a 18. Nic nie stoi na przeszkodzie aby godziny pracy były elastyczne. Dla organizacji, które nie dysponują wolnymi pomieszczeniami w czasie swojej pracy, z powodzeniem można wykorzystać godziny po zamknięciu biura organizacji. Z zasady udostępnianie pomieszczeń biurowych nie wiąże się z ponoszeniem przez członka inkubatora dodatkowych kosztów. 
  • Udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości. Rolą inkubatorów jest prowadzenie szkoleń, które będą przygotowywały do sprawnego  i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. W przygotowanym modelu opracowano szkolenia jakie można z powodzeniem wykorzystać podczas prowadzonych szkoleń czy warsztatów. Lista jednak szkoleń, jakie mogą być prowadzone w ramach inkubatora jest praktycznie nieograniczona Należy pamiętać o tym, iż działalność szkoleniowa nie powinna obciążać dodatkowymi kosztami uczestnika działającego w preinkubacji.
  • Prowadzenie księgowości.  Firma w okresie preinkubacji nie prowadzi własnej księgowości. Wszystkie rozliczenia przejmuje na siebie Inkubator. Organizacja prowadzi własną księgowość lub korzysta z usług biura rachunkowego. W zależności od formy prowadzenia inkubatora (utworzenie odrębnego podmiotu, rozszerzenie działalności statutowej) należy uwzględnić fakt, iż świadczone usługi przez członków inkubatora będą stanowiły przychody i koszty organizacji pozarządowej. Należy spodziewać się wzrostu pracy w zakresie prac związanych z księgowością w organizacji pozarządowej. Może to generować koszty związane z dodatkową pracą działu księgowości lub biura rachunkowego.
  • Poradnictwo prawne. Rolą Inkubatora jest świadczenie usług prawnych, których  wymagać będą nowo powstające firmy. Osoby rozpoczynające działalność w ramach preinkubacji mogą wymagać specjalistycznych porad prawnych, na co każdy inkubator winien być przygotowany. Aktualna sytuacja prawna nie należy do przejrzystych. Skorzystanie z pomocy specjalisty może uchronić przed kosztownymi kłopotami, wzmocni pewność uczestnika, rozwiąże rodzące się wątpliwości. 
  • Porady podatkowe. Podobnie jak poradnictwo prawne, rolą inkubatora jest otoczenie uczestnika profesjonalną opieką od strony podatkowej. Zadania te nie powinny dla organizacji stanowić dodatkowego obciążenia. Każda organizacja pozarządowa albo sama prowadzi księgowość swojej organizacji, albo korzysta z porad biur rachunkowych.
  • Udostępnienie konta bankowego inkubatora, posługiwania się pieczątką inkubatora, numerem REGON, NIP, a także prawo do posługiwania się znakiem IAZS, co zdecydowanie zwiększa prestiż firmy. Należy pamiętać, iż transakcje pomiędzy uczestnikiem, a podmiotami dla których świadczone będą np. usługi będą odbywały się w sposób bezgotówkowy. Uczestnik będzie miał prawo do posługiwania się rachunkiem bankowym Inkubatora, powinien mieć także dostęp do wydruków z konta, pozwalających mu samodzielnie śledzić przepływy finansowe.  Rekomenduje się utworzenie subkonta, dla każdego z uczestników inkubatora, co zapewni przejrzystość finansową dla każdego  z podmiotów. Należy połączyć to z pracą trenera biznesu, i to on powinien wspólnie  z uczestnikiem preinkubacji śledzić przepływy związane z prowadzoną działalnością, w tym np. przychody i środki zgromadzone przez uczestnika projektu.
  •  Pomoc w promocji i reklamie za pośrednictwem patronów, udostępniania znaku firmowego organizacji, rozpoznawalnego na lokalnym rynku, wspólny udział w targach przedsiębiorczości, promocję w Internecie, także na stronach internetowych tworzonych przez inkubatory. Dobrym pomysłem, jaki rekomendujemy w modelu jest utworzenie podstrony, na której umieszczane będą profile powstałych firm. W opracowanym modelu zadania te powierzone będą osobom prowadzącym 3 inkubatory.
  • Stała opieka i doradztwo trenera biznesu, wyposażonego w profesjonalną wiedzę na temat prowadzenia biznesu. To ta osoba pełni kluczową rolę w inkubatorze. Ich rolą jest bieżąca opieka nad przedsiębiorstwem, pomoc w rozwijaniu przedsiębiorczości, pozyskiwaniu kontrahentów i zleceń. Do zadań doradcy będzie należało wspieranie uczestnika w organizacji i spotkaniach biznesowych, w prowadzeniu spraw związanych z rachunkami.  To ta osoba sprawuje nadzór i pieczę nad prawidłowością wystawianych rachunków i faktur  i przepływami pieniężnymi przez wyrażenie akceptacji każdego przelewu.
Do zadań, jakie wykonywać w ramach swoich obowiązków będą trenerzy biznesu zaliczyć wg proponowanego modelu należy:
−    przedsiębiorczość i tworzenie firmy,
−    opracowanie biznesplanu,
−    udzielanie informacji o dostępie do środków z funduszy europejskich, dotacji
z powiatowych urzędów pracy,
−    badania i ocena rynku i marketing,
−    zarządzanie biznesem,
−    finanse,
−    ochrona własności intelektualnej (w zależności od potrzeb i pomysłów).

  • Organizacja spotkań biznesowych i pomoc w nawiązywaniu kontaktów. Do działalności inkubatorów należeć będzie pomoc w kojarzeniu przedsiębiorców, zdobywaniu zleceń, aranżacji spotkań biznesowych. W proponowanym modelu inkubator posiada reprezentacyjne pomieszczenia do organizacji spotkań biznesowych. Nikomu nie trzeba przypominać jak ważne jest dla powodzenia przedsiębiorstwa odpowiedni wizerunek  i pierwsze wrażenie. Dotyczy to nie tylko wyglądu uczestnika prowadzącego np. negocjacje biznesowe, ale także miejsce i warunki lokalowe.  W opracowanym modelu zaleca się aby w kontaktach i spotkaniach z potencjalnymi kontrahentami brał udział trener biznesu. To rozwiązanie pomoże uczestnikowi w nabyciu pewności siebie, skutecznie wesprze w prowadzonych negocjacjach, do których nie ma uczestnik odpowiedniego przygotowania, czy doświadczenia. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego