Zapytanie ofertowe

4 lutego 2013

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Kujawsko – Pałucki Klub Integracji Społecznej”

 realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji  szkolenia: „Operator maszyn do prac ziemnych”

 
1. Opis przedmiotu zapytania.
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy
8 – osobowej w Żninie bądź w jego okolicy
•    marzec 2013r – maj 2013r.: 1 grupa; (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy)
•    czas realizacji szkolenia: 22 dni – 176 godzin.

2. Specyfika przedmiotu zapytania.
Celem szkolenia ma być zdobycie uprawnień w zakresie obsługi jednej z maszyn budowlanych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu operatora maszyn do robót ziemnych.                 

Zakres zajęć powinien obejmować:
– 116  godzin szkolenia teoretycznego;
– 60 godzin szkolenia praktycznego;
– przygotowanie materiałów szkoleniowych;
– badania lekarskie.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego);
 • Propozycję cenową przedmiotu zapytania zawierającą:
 • – szkolenie składające się z 176 godzin, w tym:  116 godzin  części teoretycznej i  60 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
 • – badania lekarskie uczestnika;
 • – cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
 • Program szkolenia;
 • Wykaz zrealizowanych szkoleń (wzór: załącznik 2 do zapytania ofertowego);
 • Oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
 • – posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymido wykonania usługi;
 • – znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej / bądź szkoleniowej, w branży związanej z przedmiotem zapytania;
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację szkolenia.   

4. Opis sposobu oceny oferty.
Według przyjętego kryterium oceny, na atrakcyjność oferty będzie wpływała, odpowiednio:
•    cena – 80 pkt.,
•    doświadczenie w zakresie prowadzenia podobnych szkoleń – 10 pkt.,
•    program zajęć – 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 100

Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oferty i niżej wymienionych kryteriów:
S = Co + Op + Dw
S  – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
Co – liczba punktów przyznana za kryterium „cena oferty”
Op – liczba punktów przyznana za kryterium „ocena programów”
Dw – liczba punktów przyznana w kryterium „doświadczenie wykonawcy”

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

I. Cena oferty (Co) ogółem – max 80 pkt,

          cena oferty najniższej
Co = ——————————– x 80 pkt x100%
            cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

II. Ocena programu – max 10 pkt
ocena programów (Op) – zostanie dokonana na podstawie złożonego opisu programu oferowanych szkoleń z uwzględnieniem zakresu przedmiotu zapytania w skali  0-10 pkt.
Op =  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 10 pkt)  x  100%

III. Doświadczenie w zakresie prowadzenia podobnych szkoleń – max 10 pkt.
Ocena doświadczenia wykonawcy (Dw) – zostanie dokonana na podstawie złożonego załącznika nr 2 do zapytania, zgodnie z poniższym:

Lp.    Liczba szkoleń o tematyce odpowiadającej tematyce szkolenia objętego zapytaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert    

Lp.

Liczba szkoleń o tematyce odpowiadającej tematyce szkolenia objętego zapytaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert

Liczba przyznanych punktów:

(max 10)

1.

1 – 3 szkoleń

2 pkt

2.

4 – 6 szkoleń

5 pkt

3.

7 – 9szkoleń

7 pkt

4

10 szkoleń i więcej

10 pkt

Dw  =  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 10 pkt)  x  100%

5. Opis sposobu złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa z dniem  28 lutego 2013 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy   o załączenie wymaganych dokumentów.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zamówienia.

 

Załączniki 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego