ZAPYTANIE OFERTOWE – na przeprowadzenie egzaminów z poziomu ECDL Start i z poziomu ECDL Core

6 maja 2013

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "Z komputerem na TY – kursy ECDL dla osób po 50 roku życia" zaprasza do…

złożenia oferty na przeprowadzenie egzaminów z poziomu ECDL Start i z poziomu ECDL Core
dla beneficjentów projektu „Komputerem na TY – kursy ECDL dla osób po 50 roku życia”

1.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zgodnie z poziomem wiedzy i umiejętności egzaminu ECDL oraz dostarczenie certyfikatów z PTI dla osób zdających pozytywnie egzaminy zewnętrzne:
•    z poziomu ECDL Start – dla 4  grup do 12 osobowych
•    z poziomu ECDL Core – dla 1 grupy  do 12 osób
Zgodnie ze wstępnym harmonogramem egzaminy planowane są w okresie od czerwca 2013 roku do końca sierpnia 2013 roku

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg kodów CPV pod numerem:

  • 80000000-4: Usługi edukacyjne,
  • 80400000-8: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne.

2.    Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:

  • Formularz ofertowy (wzór: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
  • Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami. Oferty posiadające uchybienia formalne lub oferty złożone po terminie, zostaną odrzucone.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub drogą mailową.
3.    Kryteria oceny ofert: Według przyjętego kryterium oceny, na atrakcyjność oferty będą wpływały, odpowiednio:
cena – 100%

4.    Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2013 roku do godziny 16:00 (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji).
Oferty można składać z wykorzystaniem następujących form:

  • listownie na adres: Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław;
  • osobiście do sekretariatu Fundacji, w godzinach od 8:00 do 16:00;
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekspert-kujawy.pl 

ZAŁĄCZNIKI

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego