Zapraszamy do składania ofert!

7 grudnia 2013

logo oferta.jpg

Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do złożenia oferty na stanowisko opiekuna praktyk zawodowych projektu "Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej".

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu
ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
tel. 52 357 62 15; mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl
w związku z realizacją projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej” realizowanego w ramach PO KL,
Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe
zaprasza do złożenia oferty na stanowisko opiekuna praktyk zawodowych
dla beneficjentów projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej”  

1.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji opiekuna praktyki w zakresie zapewnienia:
– opieki na terenie przedsiębiorstwa, w jakim realizowana będzie praktyka, nad uczestnikami praktyk zawodowych w zawodach:

 • technik hotelarstwa;
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych (technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz); 
 • dietetyk; 
 • kucharz (kucharz małej gastronomii);
 • kelner, barman;
 • technik obsługi turystycznej;
 • technik turystyki wiejskiej;
 • technik masażysta;
 • terapeuta zajęciowy;
 • opiekun osoby starszej;
 • asystent osoby niepełnosprawnej.

– pełnienia roli indywidualnego trenera i mentora;
– prowadzenia dokumentacji praktyk zgodnej z wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.
Opieka powinna być sprawowana w terminie i w czasie określonym przez Zamawiającego, zgodnie ze wstępnym harmonogramem:

 • praktyka weekendowa – 80 godzin na osobę w formie pięciu 2 – dniowych zjazdów w okresie roku szkolnego 2013/1014
 • praktyka w okresie ferii zimowych dla województw zachodniopomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego i opolskiego w formie jednorazowego pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w terminie 17.02.2014 do 01.03.2014.

Beneficjenci projektu korzystają ze wskazanego przez siebie programu praktyk dla ww. zawodów.
Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg kodów CPV pod numerem 80400000-8: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne.

2.    Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać:
a)    Curriculum Vitae (wzór: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.fundacja.ekspert-kujawy.pl, w zakładce projektu);
b)    Formularz ofertowy (wzór: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c)    oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór: załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
d)    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami. Oferty posiadające uchybienia formalne lub oferty złożone po terminie, zostaną odrzucone.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie faksem lub drogą mailową.

3.    Kryteria oceny ofert:
Według przyjętego kryterium oceny, na atrakcyjność oferty będą wpływały, odpowiednio:

 • wykształcenie związane z branżą objętą realizacją projektu – 5 pkt.;
 • posiadane doświadczenie zawodowe – 15 pkt.;
 • cena – 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 25 pkt.

Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca bilans niżej wymienionych kryteriów:
S = Dz + Wb + Co
S  – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
Dz – liczba punktów przyznana w kryterium „doświadczenie zawodowe”
Wb – liczba punktów przyznana za kryterium „wykształcenie związane z branżą”
Co – liczba punktów przyznana w kryterium „cena oferty”
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

I. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie w której przeprowadzane są praktyki zawodowe (Dz) – max. 15 pkt.
Ocena doświadczenia zawodowego (Dz) – zostanie dokonana na podstawie złożonego załącznika nr 1 do zapytania, zgodnie z poniższym:
Lp.    Liczba lat pracy w branży, w zawodach w których przeprowadzane są praktyki zawodowe     Liczba przyznanych punktów:
(max. 15)
1.         poniżej 1 roku         5 pkt.
2.         1 – 5 lat       10 pkt.
3.         powyżej 5 lat       15 pkt.

Dz  =  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 15 pkt)  x  100%

II. Wykształcenie związane z branżą objętą realizacją projektu (Wb) ogółem – max. 5 pkt.

Wykształcenie związane z branżą (Wb) – zostanie ocenione na podstawie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, zgodnie z poniższymi założeniami:

 • 0 pkt. – wykształcenie nie związane z branżą;
 • 5 pkt. – wykształcenie związane z branżą.

III. Cena oferty (Co) ogółem – max 5 pkt.,

Cena oferty (Co) – zostanie oceniona na podstawie złożonego załącznika nr 2 i wyliczona waga punktowa wg poniższego wzoru:

          cena oferty najniższej
Co = ——————————– x 5 pkt. x100%
            cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku.

4.    Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2013 roku do godziny 16:00 (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji).Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów. Oferty niepełne – posiadające braki formalne, skutkują odrzuceniem bez możliwości odwołania. W przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza cenowo możliwości budżetu założonego w projekcie, Zleceniodawca zakłada negocjacje z oferentem/ami.

Załączniki 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego