ZAPYTANIE APLIKACYJNE – ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU

4 czerwca 2013

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie" zaprasza do…

składania aplikacji na stanowisko  ASYSTENT  KIEROWNIKA  PROJEKTU
do realizacji :

Zadanie IV. Zarządzanie projektem
Miejsce realizacji :  powiat inowrocławski, mogileński, żniński, radziejowski, aleksandrowski i nakielski

Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem  zapytania jest pełnienie obowiązków Asystenta Kierownika projektu „Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w wymiarze 10 miesięcy, średnio 82 h/m-c,  od 01.07.2013 roku.

Zadania do zrealizowania:

 • Prowadzenie akcji promocyjnej ;
 • Organizacja spotkań indywidualnych  oraz szkoleń  i warsztatów;
 • Monitoring uczestników;
 • Prowadzenie sprawozdawczości  obsługa PEFS;
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji działań projektu; 
 • Udział w zespole monitorującym  prowadzenie działalności przez spółdzielnie socjalną  
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z przyznaniem i rozliczaniem wsparcia udzielanego beneficjentom.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • wykształcenie min. średnie;
 • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • Powiększenie  doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów współfinansowanych  przez Unię Europejską w ramach EFS.
 Aplikacja powinna zawierać:

 • Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1 ).
 • Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  zawodowe.
 • Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową  wynagrodzenia za  średnio 82 h/m-c,  (cena brutto)- załącznik nr 2

Kryteria wyboru oferty:
Cena = 100 %

Termin składania aplikacji upływa z dniem  24.06.2013 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Oferty zawierające uchybienia formalne  tj. oferty niekompletne bądź złożone po wyznaczonym  terminie – zostaną odrzucone. 
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w wybrany sposób: osobiście, telefonicznie faksem lub drogą mailową.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego