ZAPYTANIE APLIKACYJNE – KIEROWNIK PROJEKTU

2 grudnia 2013

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu "Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie" zaprasza do…

 składania aplikacji na stanowisko  KIEROWNIK  PROJEKTU do realizacji :


Zadanie IV. Zarządzanie projektem

Miejsce realizacji :  powiat inowrocławski, mogileński, żniński, radziejowski, aleksandrowski i nakielski

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem  zapytania jest pełnienie obowiązków Kierownika projektu „Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w wymiarze 4 miesięcy

Zadania do zrealizowania:

 • Nadzór nad przebiegiem całego projektu w wymiarze  merytorycznym i finansowym;
 • Zarządzanie  pracą zespołu projektowego;  
 • Prowadzenie monitoringu  prowadzenia działalności przez spółdzielnie; 
 • Przestrzeganie zasad równości płci.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

 • minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;
 •  mile  widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej;
 • Powiększenie  doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów współfinansowanych  przez Unię Europejską w ramach EFS.

 Aplikacja powinna zawierać:

 • Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1 ).
 • Kserokopie  co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  zawodowe.
 • Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową  wynagrodzenia za średnio  90h /m-c  (cena brutto)- załącznik nr 2

Kryteria wyboru oferty:
Cena = 100 %

Termin składania aplikacji upływa z dniem 18 grudnia 2013 (decyduje data wpływu
 do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone listownie, faksem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Oferty zawierające uchybienia formalne  tj. oferty niekompletne bądź złożone
po wyznaczonym  terminie – zostaną odrzucone.  
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w wybrany sposób: osobiście, telefonicznie faksem lub droga mailową.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego