Beneficjenci

1 kwietnia 2014

Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca powiat aleksandrowski (w rozumieniu przepisów KC), będąca w wieku 18-64 lata, która złoży formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami oraz zostanie zakwalifikowana do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. Kryteria kwalifikowalności kandydata/kandydatki powinny zostać potwierdzone ponownie przez kandydata/kandydatkę na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Niepotwierdzenie statusu kwalifikowalności kandydata/kandydatki powoduje odrzucenie kandydata/kandydatki z uczestnictwa w projekcie. Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczeń zawartych w deklaracji uczestnictwa w projekcie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) są mieszkańcami powiatu aleksandrowskiego (w rozumieniu przepisów KC).

b) są w wieku 18 – 64 lat.

c) nie posiadają statusu ucznia w chwili przystępowania do projektu.

d) chcą dobrowolnie nabyć wiedzę z zakresu ofert edukacyjno-szkoleniowych w ramach projektu.

e) złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w wymaganym terminie.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 420 uczestników. Każdy z uczestników projektu ma obowiązek skorzystać z Fazy promocji, rekrutacji i budowy zaufania oraz Fazy wsparcia w korzystaniu z zasobów. Udział w każdej kolejnej fazie projektu jest uzależniony od udziału w fazie poprzedniej. Udział w pozostałych fazach jest dobrowolny. O udziale w kolejnych fazach decyduje uczestnik po konsultacjach z doradcą edukacyjnym.

a) faza promocji, rekrutacji i budowy zaufania – 420 osób.

b) faza poradnictwa indywidualnego – 350 osób.

c) faza poradnictwa grupowego – 350 osób.

d) faza pomocy w samodzielnym korzystaniu z zasobów – 420 osób.

e) faza monitoringu i opieki na etapie kształcenia – 126 osób.

Za dzień przystąpienia uczestnika/uczestniczki do projektu przyjmuje się dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego