Rekrutacja

1 kwietnia 2014

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w systemie ciągłym do końca kwietnia 2015 roku.

Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie składa ankietę zgłoszeniową (załącznik nr 1) w Biurze Projektu, wysyła go pocztą, drogą mailową, zgłasza się telefonicznie lub złoży ankietę podczas spotkania informacyjnego.

Ankieta zgłoszeniowa będzie dostępna na stronie internetowej projektu http://www.platforma.ekspert-kujawy.pl/ oraz Biurze Projektu pod adresem: Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław.

Ankieta zgłoszeniowa wypełniona elektronicznie lub odręcznie musi być podpisana czytelnie przez kandydata.

W przypadku problemów z wypełnieniem ankiety zgłoszeniowej lub niekompletnie wypełnionej ankiety (tj. brak daty, podpisu, puste pola w formularzu, skreślenia itp.) broker udzieli wszelkiej pomocy w wypełnieniu formularzy.

Personel projektu przyjmuje dokumenty zgłoszeniowe w Biurze Projektu i sporządza na bieżąco rejestry kandydatów (załącznik nr 7A).

Asystent koordynatora dokonuje weryfikacji formalnej dokumentów zgłoszeniowych.

Komisja rekrutacyjna powoływana przez Koordynatora projektu w składzie: Koordynator projektu, Asystent koordynatora, Doradca edukacyjny, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu osoby spełniającej wymogi formalne.

O kolejności na liście rankingowej rozstrzygają kryteria preferencji (kryteria pierwszeństwa).

Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych (załącznik nr 7B).

Po zakwalifikowaniu się do Projektu uczestnik wypełnia formularz rekrutacyjny (załącznik nr 2) wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 3 – deklaracje uczestnictwa w projekcie, załącznik nr 4 – zakres danych osobowych, załącznik nr 5 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, załącznik 6 – oświadczenie o kryteriach kwalifikalności).

Komplet dokumentów aplikacyjnych będzie zawierać:

a) formularz rekrutacyjny z podstawowymi danymi osobowymi – załącznik nr 2.

b) deklaracje uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 3.

c) zakres danych osobowych – załącznik nr 4

d) zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5

e) oświadczenie o kryteriach kwalifikalności – załącznik 6

Komisja rekrutacyjna za pośrednictwem specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu  powiadamia osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie (telefonicznie, mailowo lub drogą pocztową).

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego