Opis projektu

7 maja 2015

Cele związane bezpośrednio z realizacją projektu:

  1. Podniesienie wiedzy i umiejętności 60 seniorów, zamieszkałych teren powiatu inowrocławskiego, w zakresie zdrowego trybu życia i jego ochrony.
  2. Zachęcenie 60 seniorów do aktywności ruchowej, wspierającej działania w zakresie ochrony zdrowia.
  3. Nabycie przez 60 seniorów zamieszkałych w powiecie inowrocławskim wiedzy w zakresie działań prozdrowotnych w obszarach kluczowych do wieku i aktualnego stanu zdrowia.

W ramach projektu przewidziano dla Beneficjentów dwa zadania:

Zadanie 1 – Edukacja prozdrowotna seniorów.Głównym celem tego zadania jest zwiększenie wiedzy oraz poprawa kondycji zdrowotnej osób starszych poprzez realizację programu edukacyjnego o tematyce zdrowia.

Zadanie prowadzone będzie w dwóch edycjach od kwietnia do czerwca – semestr 1 (3 miesiące) oraz przez cały październik i listopad – semestr 2 (2 miesiące).

W ramach zadania zaplanowano łącznie 30 godzin zajęć –  (spotkania po 3 godz. /10 spotkań).

Cele określone przy tym zadaniu zostaną osiągnięte poprzez:

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności słuchaczy UTW na temat zdrowego starzenia się i promocji zdrowia w starszym wieku poprzez wykłady i zajęcia warsztatowe, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych;
  • zwiększenie motywacji słuchaczy UTW do służącej zdrowiu zmiany postaw i zachowań wyrażającej się uczestnictwem w programach profilaktycznych, racjonalizacją diety, poświęceniem większej ilości czasu na aktywność fizyczną, podjęciem prób zaprzestania palenia i ograniczenie spożycia alkoholu, dbałością o ochronę przed wypadkami i urazami.

Zadanie 2 – Aktywność ruchowa seniorów.
Zadanie 1 uzupełnią zajęcia, jakie będą prowadzone w formie warsztatowej. Polegać będą na przeprowadzeniu łącznie 10 spotkań w plenerze lub na sali w zakresie zajęć z gimnastyki, zajęć z nordic walking, zajęć tanecznych. Wybór poszczególnych form aktywności ruchowej jest z jednej strony rozszerzeniem działań o charakterze promocji zdrowia, ale pełni też formę edukacyjną i funkcję ochrony samego zdrowia. Uczestnicy wraz z trenerami będą uczestnikami zajęć typowo sportowych, a tym samym możliwe będzie zapewnienie działań o charakterze zdrowotnym, przy jednoczesnej edukacji zapewniającej prawidłową aktywność sportową w wieku senioralnym. Instruktorzy zajęć z aktywności ruchowej poinstruują seniorów jak w zależności od ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, chorób i dolegliwości prowadzić poprawną i właściwą aktywność ruchową. Zakładamy przeprowadzenie w dwóch semestrach (wiosennym – 3 miesiące i jesiennym (2 miesiące) łącznie 15 godzin.

Informacje i zapisy: Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert – Kujawy przy WSPT w Koninie, ul. Dworcowa 65, Inowrocław, tel. 516 213 408, www.utw.ekspert-kujawy.pl

kujawskopomorskie_logo_small.png Projekt „Sprawni, niezależni, zdrowi – Wsparcie seniorów w aktywności zdrowotnej” współfinansowany jest ze środków województwa kujawsko – pomorskiego.