Zapraszamy do składania ofert!

20 sierpnia 2009

Fundacja poszukuje realizatorów szkolenia: Operator prac ziemnych

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Zdobędę nowy zawód”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia:

Operator prac ziemnych.

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla dwóch grup 8 – osobowych w okresie od 21 września 2009 do 28 października 2009. Celem zajęć ma być zdobycie przez uczestników uprawnień z zakresu obsługi sprzętu do prac ziemnych.
Na atrakcyjność ofert będzie wpływał program zajęć oraz cena i lokalizacja prowadzenia zajęć najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu. 

Termin składania ofert upływa z dniem 30 sierpnia 2009 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, że oferent posiada:
– uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalego z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

.