Opis projektu

2 listopada 2009

Projekt „Aktywne Amazonki z Kujaw i Pomorza” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Toruńskim stowarzyszeniem Amazonki

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe osób po przebytej chorobie nowotworowej piersi, zamieszkujących województwo kujawsko – pomorskie.

W ramach projektu  odbędą się  bezpłatne:

  • Szkolenia zawodowe:
    • Podstawy obsługi komputera
    • Język angielski
  • Spotkania warsztatowe z lekarzem, psychologiem, doradcą zawodowym
  • Indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym
  • Warsztaty z zakresu wizażu i kształtowania wizerunku
  • Wyjazdy rehabilitacyjno – aktywizacyjne połaczone z zabiegami medycznymi, rehabilitacją społeczną i nauką jednego z zawodów: Sprzedawca z działalnością gospodarczą, Wizaż i kosmetyka, Florystyka i zdobienie przedmiotów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby apo przebytej chotobie nowotworowej piersi, nie posiadające stałego zatrudnienia i zamieszkujące Kujawy i Pomorze.