informacja na stronie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2 września 2016

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław,
działając na podstawie zasady konkurencyjności Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ogłasza wynik zapytania ofertowego ogłoszonego
dnia 16 sierpnia 2016r. na
świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w 2016 roku, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „„Dobra praca – godna płaca. Projekt aktywizacji edukacyjno-zawodowej mieszkańców powiatu szczecineckiego i drawskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

W wyniku przeprowadzonego postępowania – Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

Pliki do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty