Opis projektu

1 sierpnia 2016

LOGO

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia przez 50 uczestników w wieku 15-29 lat zaliczanych do grupy NEET, o niskich kwalifikacjach zamieszkujących terem powiatu drawskiego lub szczecineckiego poprzez spersonalizowaną ofertę certyfikowanego szkolenia, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu. Uczestnik przyjęty do projektu przy wsparciu doradców zawodowych otrzyma pomoc w postaci identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości doskonalenia zawodowego, w tym przyczyn oddalenia od rynku pracy, wzmocnienia motywacji do podjęcia zatrudnienia. Każdemu uczestnikowi będzie towarzyszył doradca zawodowy oraz pośrednik pracy – wspierający, monitorujący i motywujący do działania. Uczestnicy otrzymają możliwość podniesienia kwalifikacji poprzez samodzielny (przy wsparciu pośrednika pracy) wybór szkolenia (obejmujące swoim zakresem główne obszary inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, zakończonego certyfikowanych egzaminem) lub kursu zawodowego. Uczestnikom będą oferowane również staże zawodowe, które są bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowany brak doświadczenia grupy docelowej projektu.

Finansujemy

  • Koszty dojazdu w projekcie, eliminując barierę ekonomiczną w dostępie do aktywizacji zawodowej
  • Stypendium szkoleniowe (podczas udziału w szkoleniu)
  • Stypendium stażowe (podczas udziału w stażu)