Zapraszamy wszystkich do składania ofert

1 grudnia 2016

Fundacja Ekspert-Kujawy zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: świadczenie usług z zakresu przeprowadzenia szkoleń zawodowych oraz szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach projektu „Program aktywizacji edukacyjno – zawodowej dla osób powyżej 29 roku życia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa).

PLIK ZAPYTANIE OFERTOWE 2  szkolenia