ROZEZNANIE CENOWE

2 lutego 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiuul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocławtel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.plw związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”

 
 

 
 realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji  szkolenia:
  „Operator maszyn do robót drogowych”
1. Opis przedmiotu rozeznania cenowego:
 Przeprowadzenie szkolenia „Operator maszyn do robót drogowych” Kod CPV 80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy
8 – osobowej w Inowrocławiu bądź w jego okolicy
•    marzec 2012r – kwiecień 2012r.: 1 grupa; (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy)
•    czas realizacji szkolenia: 24dni – 202godziny.
2. Specyfika przedmiotu rozeznania cenowego.
Celem szkolenia ma być zdobycie uprawnień w zakresie obsługi jednej z maszyn budowlanych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu operatora maszyn do robót drogowych.                
Zakres zajęć powinien obejmować:
•    202 godziny szkolenia, przy czym:
– jedną godzinę zajęć należy rozumieć, jako 45 minut,
•    przygotowanie materiałów szkoleniowych;
•    przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu.

3. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
–  Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego);
–  Propozycję cenową przedmiotu zapytania zawierającą:
– szkolenie składające się z 202 godzin, w tym:  116 godzin  części teoretycznej i  86 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
– badania lekarskie uczestnika;
– cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu rozeznania cenowego;
–  Program szkolenia;
–  Wykaz zrealizowanych szkoleń (wzór: załącznik 2 do zapytania ofertowego);
– Oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi  do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
– Kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej / bądź szkoleniowej, w branży związanej z przedmiotem zapytania;
– Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację szkolenia.  

4. Opis sposobu oceny oferty.
Według przyjętego kryterium oceny, na atrakcyjność oferty będzie wpływała, odpowiednio:
•    cena – 80 pkt.,
•    doświadczenie w zakresie prowadzenia podobnych szkoleń – 10 pkt.,
•    program zajęć – 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 100

Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oferty i niżej wymienionych kryteriów:

S = Co + Op + Dw
S  – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
Co – liczba punktów przyznana za kryterium „cena oferty”
Op – liczba punktów przyznana za kryterium „ocena programów”
Dw – liczba punktów przyznana w kryterium „doświadczenie wykonawcy”

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

I. Cena oferty (Co) ogółem – max 80 pkt,

          cena oferty najniższej
Co = ——————————– x 80 pkt x100%
            cena oferty badanej

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością  do drugiego miejsca po przecinku.

II. Ocena programu – max 10 pkt
ocena programów (Op) – zostanie dokonana na podstawie złożonego opisu programu oferowanych szkoleń z uwzględnieniem zakresu przedmiotu zapytania w skali  0-10 pkt.
Op =  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 10 pkt)  x  100%

III. Doświadczenie w zakresie prowadzenia podobnych szkoleń – max 10 pkt.
Ocena doświadczenia wykonawcy (Dw) – zostanie dokonana na podstawie złożonego załącznika nr 2 do zapytania, zgodnie z poniższym:

Lp.    Liczba szkoleń o tematyce odpowiadającej tematyce szkolenia objętego zapytaniem przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat przed datą składania ofert    Liczba przyznanych punktów:
(max 10)
1.    1 – 3 szkoleń    2 pkt
2.    4 – 6 szkoleń     5 pkt
3.    7 – 9  szkoleń     7 pkt
4    10 szkoleń i więcej    10 pkt

Dw  =  liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 10 pkt)  x  100%

5. Opis sposobu złożenia oferty.
Termin składania ofert upływa z dniem  24 lutego 2012 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy  o załączenie wymaganych dokumentów.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zamówienia.

Załącznik 1
Załącznik 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego