UWAGA! Studenci studiów podyplomowych

30 października 2012

UWAGA! Studenci studiów podyplomowych – czas odbyć praktyki w ramach studiów o kierunku z zakresu przygotowanie pedagogiczne

UWAGA! Słuchacze studiów podyplomowych kierunku z zakresu przygotowania pedagogicznego – warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest m.in. odbycie 150 godzin praktyk pedagogicznych.
W związku z powyższym poniżej zamieszczamy dziennik praktyk, który każdego słuchacza obowiązuje celem zdobycia uprawnień pedagogicznych, nadając możliwość zastosowania teorii  oraz umiejętności  zdobytych podczas studiów w naturalnych warunkach  na lekcjach w szkole/placówce. 
Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela słuchacz – praktykant  trzysemestralnych studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego powinien odbyć w drugim lub po drugim semestrze praktykę.
1.    Kształtującą jego kompetencje opiekuńczo-wychowawcze w wymiarze 30 godzin poprzez:
1.1.    zapoznanie się ze specyfiką przedszkola, szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych,
1.2.    obserwowanie: aktywności uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, procesów komunikowania, interakcji N-U; U-U, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży, działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie, różnej działalności opiekuna, w tym opiekuńczo-wychowawczej, pomocowej  i terapeutycznej,
1.3.    współdziałanie z opiekunem praktyk w: podejmowaniu 0 różnych działań wychowawczych, w prowadzeniu zajęć wychowawczych, sprawowaniu opieki
nad uczniami,
1.4.    pełnienia roli opiekuna wychowawcy, w szczególności przez: podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym i wspierających uczniów w sytuacjach
np. konfliktowych, podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami, organizację
i prowadzenie zajęć wychowawczych oraz działań opiekuńczo – wychowawczych wobec jednego lub grupy uczniów,
1.5.    analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką.
2.    Kształtującą  jego kompetencje dydaktyczne w wymiarze 120 godzin  poprzez:
2.1.     zapoznanie ze sposobem funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych, prowadzonej dokumentacji oraz poznanie realizowanych przez szkołę, placówkę  zadań dydaktycznych,
2.2.     obserwowanie: toku metodycznego lekcji, czynności podejmowanych przez nauczyciela podczas jej trwania, aktywności uczniów, wykorzystania podczas toku lekcji metod, środków dydaktycznych, sposobów aktywizowania ucznia, sposobów oceniania uczniów, pracy
na lekcji z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i pracy z uczniami zdolnymi,
2.3.     współdziałanie z opiekunem praktyk w: planowaniu i przeprowadzaniu lekcji (zajęć), szczególnie: przygotowywanie pomocy dydaktycznych, wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej, kontrolowaniu
i ocenianiu uczniów, podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
2.4.      pełnienie roli nauczyciela, w szczególności: zaplanowanie lekcji (zajęć), formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej, organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, wykorzystywanie w toku lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej, dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów, podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami, podejmowanie współpracy
z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami, dostosowywanie podejmowanych działań
do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
2.5.     analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji praktyki,  konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych i prowadzonych lekcji (zajęć),  omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie słuchaczy.
Wszystkie wskazówki przebiegu praktyki znajdziecie Państwo w dzienniku praktyk.
UWAGA!! Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki otrzymają druk dziennika praktyk na najbliższych zajęciach.