Zapraszamy do składania ofert!

14 lutego 2011

Fund acja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia „Fryzjer – stylista”.

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w okresie:  kwiecień – maj 2011.

Celem szkolenia ma być uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu fryzjera. Zakres zajęć powinien obejmować elementy anatomii, budowę i właściwości skóry, wiadomości z zakresu materiałów, narzędzi, aparatów i kosmetyków, rysunek zawodowy i umiejętność posługiwania się żurnalem, dobieranie uczesań do typu urody, umiejętność modelowania, strzyżenia, mycia, rozjaśniania, karbowania, trwałej ondulacji, farbowania i innych czynności związanych z pielęgnacją włosów, a także przepisy bhp.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć, cena i miejsce odbywania praktyki najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, że oferent posiada:

  • uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego