ZAPYTANIE APLIKACYJNE

15 grudnia 2011

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”

  realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko kierownika projektu do realizacji:

Zadania IV. Zarządzanie projektem
Miejsce realizacji: województwo kujawsko – pomorskie (powiat radziejowski, inowrocławski, aleksandrowski)

Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiot zapytania jest pełnienie obowiązków kierownika projektu pn. „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w wymiarze 25 miesięcy.

Zadania do zrealizowania:
•    Nadzór nad przebiegiem całego projektu;
•    Prowadzenie działań promocyjnych projektu;
•    Rekrutacja uczestników do projektu;
•    Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji projektu ;
•    Pomiar i kontrola stopnia osiąganych rezultatów;

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
1)    wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie w dziedzinie ukierunkowanej na dane stanowisko;
2)    ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
3)    minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;
4)    mile widziane ogólne doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
5)    mile widziane doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Do zaoferowania mamy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•    powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 miesiąc pracy (cena brutto).

Termin składania aplikacji upływa z dniem 29 grudnia 2011 roku (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – waga 100%

Oferty zawierające uchybienia formalne, tj. oferty niekompletne bądź złożone po wyznaczonym terminie – zostaną odrzucone.

W przypadku uzyskania jednakowo wysokiej oceny ofert, zawarcie umowy z kandydatami uzależnione będzie od dyspozycyjności osób aplikujących.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w jeden z wybranych sposobów: listownie, telefonicznie, faksem lub drogą mailową.

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2.