AgilePM® Foundation – Bezpłatne akredytowane szkolenia dot. zarządzania projektami – Międzynarodowy Certyfikat

13 lipca 2022

AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Akcentuje samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych, dając przy tym gwarancje ustrukturyzowania i stabilności. Aktualna wersja AgilePM® (wersja 2) oparta jest o DSDM Agile Project Framework (Dynamic Systems Development Method w najnowszej wersji) – jedno z najstarszych usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie. Posiada również rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną brytyjskiego podmiotu certyfikującego APMG Group.

◊ KORZYŚCI

 • Zrozumienie podstaw i zasad realizacji projektów zgodnie z filozofią podejścia AgilePM®.
 • Przedstawienie istoty zwinnego zarządzania projektami.
 • Ukazanie różnych stylów zarządzania, niezbędnych przy realizacji projektów zwinnych.
 • Ukazanie możliwości łączenia AgilePM® z metodyką PRINCE2.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie „języka branżowego”, wspólnego dla całego zespołu projektowego.
 • Poszerzenie kompetencji w zakresie formułowania oczekiwań względem Kierownika Projektu oraz pozostałych członów zespołu projektowego.
 • Nabycie wiedzy dającej podstawę dla wdrażania metodyki AgilePM®.
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – AgilePM® Foundation.

◊ ADRESACI SZKOLENIA

Osoby pracujące w środowisku projektowym, które chcą wykorzystać w swojej  pracy filozofię Agile tj. zwinnego zarządzania projektami, oraz te które:

 • Zarządzają projektami i są przedstawicielami działów biznesowych.
 • Uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.
 • Są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w środowisku projektu.
 • Zajmują się w organizacji audytem i nadzorem projektów.
 • Chcą poznać różnice między AgilePM® a PRINCE2®.

◊ HARMONOGRAM

 1. Co to jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego.
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne w projekcie.
 3. Przygotowując się do sukcesu.
 4. Proces DSDM.
 5. Ludzie – role i obowiązki w DSDM.
 6. Produkty DSDM.
 7. Kluczowe praktyki – priorytetyzacja i timeboxing.
 8. Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu.
 9. Inne praktyki: warsztaty facylitowane, modelowanie i rozwój iteracyjny.
 10. Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu AgilePM® Foundation.
 11. Egzamin AgilePM® Foundation.

◊ CZAS TRWANIA

Szkolenie trwa 3 dni – łącznie 24 h szkoleniowe.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

◊ EGZAMIN

Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Polega na udzieleniu odpowiedzi na 50 pytań poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Czas trwania: 40 minut

Próg zaliczeniowy: 25 punkty (50%)

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z zarządzania projektami AgilePM® na poziomie Foundation.

Szczegóły dotyczące szkoleń znajdą Państwo klikając w odpowiednie linki:

AgilePM Foundation: https://processteam.pl/szkolenia/agilepm-foundation-2/

Każde ze szkoleń trwa 24 godziny dydaktycznie realizowane w 3 dni w formie stacjonarnej, w trybie dziennym lub zaocznym (weekendowym).
 
Zapisy na szkolenia przyjmowane są
w Fundacji  Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław,
pokój nr 17.