AGRESJA  jak pracować z uczniem agresywnym

22 sierpnia 2006

Temat    AGRESJA – jak pracować z uczniem agresywnym       
Forma    Szkolenie – warsztaty
       
Odbiorcy   
nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli pracujący
w szkołach każdego stopnia oraz  pedagodzy szkolni a także osoby pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach socjoterapeutycznych, terapeutycznych i innych placówkach
o podobnym charakterze, np placówkach  resocjalizacyjnych, ośrodkach szkolno -wychowawczych.

Cel   
eliminowanie zaburzeń zachowań, bądź zmniejszanie zaburzeń i problemów wychowawczych, łagodzenie niedostatków wychowawczych, wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, poznanie symptomów agresji, rodzaje przemocy       

Treści programowe   
Program wychowawczo-profilaktyczny
Źródła agresji
Ja a agresja
Analiza sytuacji szkolnej w zakresie poziomu bezpieczeństwa
Wybrane, hipotetyczne, przyczyny agresji wewnątrzszkolnej
Profilaktyka agresji
Niedojrzałość emocjonalna       

Liczba godzin   
6 godzin      

Terminy i miejsce realizacji   
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu oraz potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.       

Koszt   
45 zł