Edukacja matematyczno-przyrodnicza

30 sierpnia 2005


KURSY DOSKONALĄCE – NAUCZANIE – EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

1

PROJKETOWANIE NAUCZYCIELSKIEGO SYSTEMU OCENIANIA Z MATEMATYKI

Cel

określenie miejsca pomiaru dydaktycznego w systemie kształcenia, dokonanie analizy treści kształcenia, przeprowadzenie testowania
w szkole, dokonanie ilościowej i jakościowej analizy testu, ustalanie oceny na podstawie wyników testu

Uczestnicy kursu

nauczyciele matematyki i fizyki wszystkich typów szkół

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych

2

NOWA MATURA Z MATEMATYKI

Cel

określenie struktury i formy egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przeprowadzenie analizy standardów egzaminu maturalnego, rozpoznawanie zadań egzaminacyjnych do danego standardu, zaprojektowania schematu punktowania zadań

Uczestnicy kursu

nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych

3

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Cel

rozróżnianie wybranych metod i technik aktywizujących, indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji, twórczego rozwiązywania problemów, planowania

Uczestnicy kursu

nauczyciele przyrody oraz biologii wszystkich typów szkół

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych

4

EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROZDROWOTNA
W REFORMOWANEJ SZKOLE

Cel

określenie kierunków zmian w edukacji ekologicznej oraz edukacji prozdrowotnej, budowanie planu dydaktycznego ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej, poznanie wybranych metod nauczania w edukacji ekologicznej i prozdrowotnej

Uczestnicy kursu

nauczyciele realizujący tematykę ekologiczną lub zdrowotną wszystkich typów szkół

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych