Edukacja wczesnoszkolna

30 sierpnia 2005

KURSY DOSKONALĄCE – NAUCZANIE – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1

DIAGNOZA I OBSERWACJA ROZWOJU UCZNIA

Cel

poznanie sposobów dokonywania diagnozy pedagogicznej w odniesieniu do indywidualnych przypadków, nabycie umiejętności formułowania adekwatnych programów pomocy uczniom

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych

2

SPOSOBY AKTYWIZOWANIA UCZNIÓW MŁODSZYCH

Cel

poznanie metod aktywizujących grupę, planowanie metod w odniesieniu do typów lekcji lub zajęć

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych

3

ORTOGRAFIA W NAUCZANIU DZIECI
O ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Cel

poznanie specyficznych trudności uczniów związanych
z przyswajaniem zasad ortograficznych, nabycie umiejętności stosowania ćwiczeń, zabaw jako pomocy w utrwalaniu zasad pisowni

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół

Ilość godzin

10 godzin lekcyjnych

Opłata

40 złotych

4

EDUKACJA EUROPEJSKA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

Cel

poznanie zagadnień dotyczących funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej, nabycie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół

Ilość godzin

10 godzin lekcyjnych

Opłata

40 złotych

5

MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PRZEZ PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Cel

poznanie przepisów prawnych dotyczących obowiązku realizacji podstawy programowej przez szkoły i przedszkola, nabycie umiejętności tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania, sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej

Uczestnicy kursu

nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin

10 godzin lekcyjnych

Opłata

50 złotych

6

RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE

Cel

uczestnik pozna sposoby kontaktu z dziećmi wykazującymi różne zaburzenia, poznanie różnorodnych form relaksacji

Uczestnicy kursu

nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych oraz wszyscy zainteresowani metodami pracy z dziećmi agresywnymi, lękliwymi

Ilość godzin

20 godzin lekcyjnych

Opłata

80 złotych