Statut Fundacji

1 lutego 2008

Statut do pobrania w pliku PDF i wersja on-line Statut Fundacji Ekspert-Kujawy Wersja do pobrania  – plik PDF

STATUT FUNDACJI (tekst jednolity) „Fundacja Ekspert – Kujawy”
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1.

Fundacja pod nazwą „ Fundacja Ekspert-Kujawy” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez następujące osoby fizyczne: 1.    Tadeusz Osowiecki, 2.    Michał Osowiecki, 3.    Kancelaria Rzeczoznawców Gospodarczych „Ekspert-Kujawy” Sp. z o.o. w Inowrocła-wiu,  w imieniu której działa Prezes Zarządu Tadeusz  Osowiecki, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Steppa z Kancelarii Notarialnej w Inowrocławiu, przy ulicy Studziennej 12/14 dnia  10 lipca 2000 roku repertorium A-4494 z 2000 roku.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Inowrocław.

§ 4.

1.    Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2.    Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3.    Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 4.    Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji. 5.    Fundacja może zakładać spółdzielnie socjalne na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

§ 5.

Fundacja używa  pieczęci, która zawiera jej nazwę, siedzibę i adres.

Rozdział II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI § 6.

Celami fundacji są: 1.    pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2.    działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3.    działalność charytatywna; 4.    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5.    ochrona i promocja zdrowia; 6.    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 7.    promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8.    działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9.    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10.    działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 11.    działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 12.    działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13.     działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 14.     organizowanie i wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży; 15.    wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 16.     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 17.     wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 18.    wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa; 19.    upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 20.    działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 21.    promocja i organizacja wolontariatu; 22.    działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 23.    przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 24.    działalność na rzecz podmiotów ekonomii  społecznej, w tym organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych 25.    promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw; 26.    szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej; 27.    edukacja w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komputerowych; 28.    pomoc w zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych do objęcia odpowiedzialnych stanowisk.

§7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1.    zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw, zgodnych z celami Fundacji; 2.    organizację i finansowanie kosztów studiów, stażów, praktyk oraz stypendiów dla uczniów, studentów i absolwentów szkół średnich  i wyższych; 3.    udział w targach i wystawach gospodarczych i wspieranie działań przy ich organizowaniu; 4.    organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji; 5.    organizowanie koncertów, występów, wystaw oraz zbiórek pieniężnych w zakresie realizacji celów statutowych; 6.    wspieranie działalności naukowej, badawczej, oświatowej, kulturowej oraz wydawniczej; 7.    pozyskiwanie wsparcia dla celów Fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych; 8.    wymianę doświadczeń   i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele; 9.    organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanych z celami Fundacji; 10.    zbieranie funduszy na leczenie, rehabilitację osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

§ 8.

Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna  z celami fundacji.

Rozdział III MAJĄTEK FUNDACJI § 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.200 ( dwóch tysięcy dwustu ) złotych, który stanowią wkłady pieniężne fundatorów. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000 ( jeden tysiąc ) złotych.

§ 10.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie działalności pochodzą z: 1.    darowizn, spadków i zapisów, 2.    dotacji i subwencji osób prawnych, 3.    nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez fundację, 4.    dochodów  z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, 5.    odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych, 6.    dywidend i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach 7.    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.

§ 11.

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte do realizacji wszystkich zadań Fundacji, o których mowa w § 7, chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach    gospodarczych, a także w spółkach kapitałowych i w papierach wartościowych.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI § 12.

Organami Fundacji są: –    Rada Fundacji, –    Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI
§ 13.

1. Rada Fundacji liczy od 3 do 5 osób. W skład Rady Fundacji wchodzą fundatorzy.   Fundator może osobiście wykonywać swoje obowiązki w Radzie Fundacji lub może powołać swego jednego przedstawiciela do udziału w Radzie Fundacji. Powyższe upoważnienie dotyczy sytuacji, gdy fundator obejmuje obowiązki członka Zarządu. Fundator może w każdej chwili odwołać powołanego w ten sposób członka ze składu Rady Fundacji. 2.  Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu  do swego grona także innych osób. Rada może w każdej chwili odwołać powołanego w ten sposób członka ze składu Rady Fundacji. 3.    Każdy z fundatorów może wskazać także w drodze oświadczenia, z potwierdzonym notarialnie podpisem, swego przedstawiciela, który zajmie miejsce w Radzie Fundacji w razie jego śmierci lub utraty osobowości prawnej.

§ 14.

Do kompetencji Rady Fundacji należy: 1.    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu  Fundacji, nie będących fundatorami, 2.    rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i udzielanie mu corocznego absolutorium, 3.    uchwalanie wynagrodzeń członków Zarządu 4.    podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach: – nabycia  i zbycia nieruchomości, – tworzenia i przystępowania do spółek kapitałowych, 5.    dokonywanie zmian w statucie Fundacji, 6.    podejmowanie decyzji o połączeniu się z inną fundacją o zbieżnych lub pokrewnych                            celach, 7.    podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji oraz o wyznaczeniu likwidatorów.

§ 15.

1.    Rada fundacji powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 16.

1.    Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym. 2.    Rada Fundacji zbiera się na wniosek Przewodniczącego Rady, na wniosek Zarządu lub na wniosek połowy składu Rady. 3.    Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 4.    Uchwały o połączeniu  z inną Fundacją, o likwidacji Fundacji oraz o zmianie jej statutu wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy  składu  jej członków. 5.    W posiedzeniach Rady uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI
§ 17.

1.    Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd fundacji składa się z 2 do 5 osób. 2.   Fundatorzy mogą być członkami Zarządu. 3.   Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji. 4.   Powołanie Zarządu następuje na czas nieoznaczony. 5.   Każdy z członków Zarządu może być odwołany w każdym czasie. 6.   Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani przez Radę Fundacji.

§ 18.

Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa i Dyrektora Fundacji, a w razie gdy Zarząd jest co najmniej trzyosobowy, także Wiceprezesa.

§ 19.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Rady Fundacji.

§ 20.

Do szczegółowego zakresu działania Zarządu Fundacji należy: 1.    bieżące kierowanie działalnością Fundacji oraz sprawowanie zarządu jej majątkiem, 2.    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, 3.    przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 4.    zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów, 5.    tworzenie i likwidacja zakładów powołanych do prowadzenia działalności gospodarczej, 6.    ustalanie poziomu zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Fundacji. 7.    realizacja celów Fundacji, określonych w § 6, w zakresie określonym w § 7 ninejszego Statutu.

 
§ 21.

1.    Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22.

1.    Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może skladać osobno każdy członek Zarządu. Jeżeli Zarząd liczy więcej niż 2 członków, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu. 2.    Dyrektor Fundacji może zostać upoważniony przez Zarząd do jednoosobowego kierowa- nia działalnością gospodarczą Fundacji. W powyższym zakresie Dyrektor Fundacji pełni funkcje kierownika zakładu pracy, w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Rozdział V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 23.

W celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju lub za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji w zakresie nauki jazdy i pilotażu 85.59.A Nauka języków obcych 85.10.Z Wychowanie przedszkolne 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 85.42.B Szkoły wyższe 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

§ 24.

1.    Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady. 2.    Działalnością gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację, kieruje Dyrektor Fundacji. 3.    Wydzielonymi zakładami kierują kierownicy powoływani przez Zarząd. 4.    Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników  zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, uchwalone przez  Zarząd  Fundacji.

§ 25.

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej środki z nie więcej niż połowy funduszu założycielskiego, z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.

§ 26.

1.    Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne 2.    Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 3.    W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU
§ 27.

Statut może być zmieniony uchwałą Rady Fundacji, podjętej na wniosek Zarządu.

§ 28.

Zmiana statutu może dotyczyć także istotnych zmian celu Fundacji

Rozdział VII
POSTANIOWIENIA KOŃCOWE
§ 29.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 30.

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 31.

1.    Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 2.    Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 33.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.