Grafika komputerowa i multimedialna W EKSPERT-KUJAWY!

19 lipca 2012

Studiuj GRAFIKĘ KOMPUTEROWĄ I MULTIMEDIALNĄz Fundacją Ekspert – Kujawy! Zero wpisowego! Zajęcia na terenie Inowrocławia!!

Studia podyplomowe z Grafiki komputerowej i multimedialnej skierowane są do absolwentów szkół wyższych, pragnących zdobyć podstawową wiedze i umiejętności w zakresie zastosowania technik informacyjnych w praktyce.

Zajęcia trwają dwa semestry, a realizowane treści programowe umożliwiają słuchaczom poznanie:
•    programów graficznych;
•    zastosowań grafiki;
•    zasad montażu i kompozycji filmów;
•    tworzenia stron www;
•    tworzenia wizualizacji oraz animacji komputerowych
•    pracy z obrazem cyfrowym;
•    wykorzystania obrazów cyfrowych do prezentacji multimedialnych
Liczba godzin dydaktycznych: 260 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 
•    zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie na ocenę pozytywną;
•    zaliczenie zajęć praktycznych;
•    pomyślnie zdany egzamin dyplomowy;
•    uiszczenie wszystkich opłat wynikających z toku studiów.
 
Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w charakterze grafika komputerowego, a także specjalisty ds. multimediów i uzyskują umiejętności pozwalające na integrowanie tekstu, dźwięku, grafiki, animacji oraz sekwencji wideo przy tworzeniu prezentacji multimedialnych.
 
Program studiów:

1.    Podstawowe pojęcia i rodzaje grafiki komputerowej – 20 godz.
2.    Podstawy projektowania grafiki użytkowej -20 godz.
3.    Fotografia cyfrowa – 15 godz.
4.    Prezentacja graficzna w Siecień Internet – 20 godz.
5.    Projektowanie stron WWW – 25 godz.
6.    Projektowanie i modelowanie w 3D – 25 godz.
7.    Urządzenia technik multimedialnych – 20 godz.
8.    Opracowywanie materiałów multimedialnych – 20 godz.
9.    Systemy multimedialne dla stron WWW – 30 godz.
10.    Projektowanie elementów tożsamości wizualnej firmy – 30 godz.
11.    Zajęcia praktyczne – 30 godz.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY
 

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe o kierunku
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  •     ankietę osobową (załącznik nr 1);
  •     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
  •     oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  •     jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  •      kserokopię dowodu osobistego;
  •     dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
  •     wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
Rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert- Kujawy w inowrocławiu, ul. dworcowa 65
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………
 Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA WRZEŚNIA 2012!

Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15

Kontakt: Anna Siwińska,