Informacje o IMC Polska

18 sierpnia 2005

Informacje pochodzą ze strony www.imcpolska.pl

IMC Polska Sp. z o.o. jest częścią
IMC Consulting Ltd., międzynarodowej firmy wyspecjalizowanej w doradztwie
z zakresu rozwoju zasobów społecznych
i gospodarczych. IMC posiada blisko
50-letnie doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów doradczych na całym świecie.

Zleceniodawcami IMC są głównie agencje pomocy technicznej, rządy państw,
przedsiębiorstwa prywatne
i państwowe, banki oraz inne organizacje finansowe. W Polsce IMC obecna jest od roku 1992. Jej działalność w naszym kraju koncentrowała się najpierw na sektorze węglowym, poprzez m.in. przygotowanie pakietów socjalnych dla górników. Byliśmy liderami konsorcjów wyłonionych do realizacji największych programów szkoleniowych dla górników odchodzących z kopalń: INICJATYWA oraz INICJATYWA II. Uczestniczyliśmy jako doradcy w prywatyzacji około 30 przedsiębiorstw komunalnych na północy Polski oraz wybranych kopalń węgla kamiennego.

Inne projekty IMC dotyczyły m.in.:
– przygotowania urzędników samorządowych do korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– upowszechniania
standardów UE
w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem pracy,
– upowszechniania dorobku prawnego UE,
– wzmacniania potencjału samorządów, instytucji oraz organizacji pozarządowych,
– łagodzenia społecznych skutków restrukturyzacji przemysłu ciężkiego,
– tworzenia lokalnych paktów na rzecz zatrudnienia,
– szkoleń, promocji przedsiębiorczości i poradnictwa biznesowego dla osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,
– rozwoju zawodowego kadr MSP oraz podnoszenia konkurencyjności firm,
– rozwoju obszarów wiejskich.

Od roku 1999 działalność IMC w zakresie rozwoju
regionalnego nabrała
rosnącego znaczenia.
Wyrazem tego była
wiodąca rola IMC
w realizacji ogólnopolskich
i regionalnych programów finansowanych z Funduszu Phare, Know-How oraz ze środków Banku Światowego.

Byliśmy jedną z pierwszych firm realizujących projekty z zakresu outplacementu dla prestiżowych klientów. Wyrazem uznania wobec IMC było przyjęcie naszej firmy – jako jedynej w Polsce – do Outplacement International Partners.