Inowrocławski PUP zaprasza do udziału w projekcie!

18 grudnia 2012

PUP w Inowrocławiu informuje, że od 2 stycznia przyszłego roku przeprowadzi w ramach projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" II nabór formularzy rekrutacyjnych dla osób chcących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Przypomnijmy – projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy w naszym województwie. Został on przygotowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków w latach 2012-2014 do podjęcia działalności gospodarczej dla 2500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W związku z powyższym projekt zakłada udzielenie jego uczestnikom następujących form wsparcia:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe oraz stworzenie bądź zaktualizowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • Szkolenie “ABC przedsiębiorczości" (40 godzin – m.in. aspekty prawne i ekonomiczne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy oraz zasady tworzenia i opracowania biznesplanu, warsztaty, na których uczestnicy przygotują wstępną wersję wniosku o przyznanie środków na uruchomienie działalności gospodarczej),
  • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (dotacja) do wysokości 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia,
  • Bieżące informowanie nt. instytucji udzielających wsparcia nowopowstałym firmom.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które dodatkowo muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

  • być w wieku do 25 lub powyżej 50 roku życia,
  • być osobą niepełnosprawną,
  • być kobietą,
  • być osobą długotrwale bezrobotną,
  • być mieszkańcem gminy wiejskiej, wiejsko-miejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców.

Niemniej jednak, w projekcie szczególnie preferowane będą osoby do 25 lub powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne i kobiety. Preferencja polegać będzie na przyznaniu podczas oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego 3 dodatkowych punktów osobom z ww. grup.

Oprócz kryteriów formalnych wymienionych powyżej osoby ubiegające się o objęcie wsparciem w ramach projektu powinny oczywiście mieć  „pomysł na firmę".

Nabór dokumentów potrwa od 2 do 25 stycznia 2013 r. i przeprowadzony będzie zgodnie z Regulaminem rekrutacyjnym dołączonym do niniejszego artykułu. Nabór prowadzony będzie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
W przypadku złożenia Formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do PUP w Inowrocławiu, a nie data stempla pocztowego. Dokumenty złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji lub po terminie zakończenia rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w Kancelarii PUP w Inowrocławiu (ul. Mątewska 17, pok. 204, II piętro) w dniach od 2 do 25 stycznia 2013 r. wyłącznie na wzorze Formularza rekrutacyjnego dołączonego do artykułu. Druki Formularzy rekrutacyjnych dostępne są także w siedzibie PUP w Inowrocławiu (m.in. pok. 202 i 204 – Kancelaria).

PUP w Inowrocławiu gorąco zachęca do wnikliwego zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, który zawiera m.in. wymagania stawiane uczestnikom projektu oraz zasady naboru i oceny Formularzy rekrutacyjnych.

INFORMACJE UDZIELANE W PUP W INOWROCŁAWIU:
Nabór formularzy rekrutacyjnych – nr tel. 52 3592 415

DOKUMENTY REKRUTACYJNE dostępne są na stronie www.pupinowroclaw.pl (zakładka Europejski Fundusz Społeczny/Projekty realizowane/Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego).

Jednocześnie PUP w Inowrocławiu zachęca osoby zainteresowane do bieżącego odwiedzania strony projektu prowadzonej przez Lidera partnerstwa: www.przedsiebiorczosc.wup.torun.pl.

ULOTKA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego