MUZYKOTERAPIA

22 sierpnia 2006

Temat   MUZYKOTERAPIA       
Forma   Szkolenie – warsztaty       

Odbiorcy   
nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, którzy prowadzą szkolne warsztaty teatralne, muzyczne, nauczyciele prowadzący lekcje muzyki        

Cel   
forma aktywnej muzykoterapii jako okazja do rozwijania uzdolnień muzycznych, poznanie roli i zadań muzykoterapii w procesie rewalidacji dziecka        

Treści programowe   
MUZYKOTERAPIA PROFILAKTYCZNA-  aktywna (odtwórcza) – wymagającą od dziecka współdziałania, odtwarzanie najprostszych elementów muzycznych: rytmu, melodii, tempa, ruchu przy muzyce itp.
–  receptywna – pozornie bierny odbiór muzyki, nie wymagający od dziecka uzewnętrzniania swych umiejętności muzycznych ani innych objawów reagowania na muzykę                                             – Fazy muzykoterapii i jej cele:  Odreagowanie, Zrytmizowanie Uwrażliwienie Relaksacja Aktywizacja                      Zaprezentowanie konkretnych rozwiązań i pomysłów na lekcje muzyki, rytmiki lub tańca.       

Liczba godzin   
10 godzin       

Terminy i miejsce realizacji   
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.       

Koszt   
60 zł