O Fundacji

26 sierpnia 2005

Nasze cele:

 • promocja przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej,
 • przygotowanie polskich przedsiębiorców do procesu integracji z Unią Europejską,
 • aktywne zwalczanie bezrobocia,
 • edukacja w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii komputerowych,
 • pomoc w zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych do objęcia odpowiedzialnych stanowisk
 • rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
 • organizacja i dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • zwrotne lub bezzwrotne dofinansowanie lub finansowanie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami Fundacji,
 • organizację i finansowanie kosztów studiów, stażów, praktyk oraz stypendiów dla uczniów, studentów i absolwentów szkół średnich i wyższych,
 • udział w targach i wystawach gospodarczych i wspieranie działań przy ich organizowaniu,
 • udzielanie wsparcia materialnego udział w targach i wystawach gospodarczych i wspieranie działań przy ich organizowaniu,
 • pozyskiwanie wsparcia dla celów Fundacji przez sponsorów krajowych i zagranicznych
 • wymianę doświadczeń i współdziałanie z instytucjami mającymi podobne cele.

Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
W ramach działalności Fundacji uczestniczymy również w targach i wystawach  organizowanych na terenie Inowroclawia i Bydgoszczy, w celu zaprezentowania naszej oferty większej liczbie odbiorców.

Poniżej migawki z wystawy "Region Inowrocław prezentuje", która corocznie odbywa się w Inowrocławiu w styczniu