Oferta szkoleń

22 sierpnia 2005

KURSY DOSKONALĄCE – WYCHOWANIE I OPIEKA

1 SPECYFIKA PRACY Z DZIECKIEM Z ADHD
Cel poznanie symptomów oraz zasad postępowania z dziećmi cierpiącymi na ADHD, metody postępowania z dzieckiem z zespołem ADHD na tle klasy, rodziców

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 100 złotych

2 KREATYWNY OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Cel planowanie pracy w samorządzie uczniowskim, zapoznanie z różnymi stylami prowadzenia samorządu uczniowskiego

Uczestnicy kursu: opiekunowie samorządu uczniowskiego

Ilość godzin 15 godzin lekcyjnych
Opłata 60 złotych

3 AGRESJA – JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM AGRESYWNYM

Cel poznanie symptomów agresji, zapoznanie z rodzajami przemocy w szkole: uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, rodzicnauczyciel, poznanie sposobów radzenia sobie z agresją,

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin 6 godzin lekcyjnych
Opłata 30 złotych

4 UCZEŃ ZDOLNY – SZANSE I ZAGROŻENIA

Cel poznanie zdolności i różnic indywidualnych, zagrożeń w szkole dla ucznia zdolnego, zapoznanie z szansami ucznia zdolnego w rozwoju oraz podstawowymi zasadami pracy z uczniem zdolnym

Uczestnicy kursu: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ilość godzin 3 godziny lekcyjne
Opłata 15 złotych

KURSY DOSKONALĄCE – WYCHOWANIE I OPIEKA

5 METODY PRACY Z DZIEĆMI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Cel poznanie etiologii specyficznych trudności w nauce, zagrożeń i sposobów pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych dziecka

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin 4 godziny lekcyjne
Opłata 30 złotych

6 PROGRAMOWANIE PRACY KOREKCYJNOKOMPENSACYJNEJ

Cel nabywanie umiejętności programowania zajęć i konstruowania programów indywidualnych, zapoznanie z zasadami, formami i metodami pracy korekcyjno-kompensacyjnej z uczniami mającymi problemy w nauce

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz nauczania indywidualnego

Ilość godzin 30 godzin lekcyjnych
Opłata 100 złotych

7 JAK PROWADZIĆ ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Cel zapoznanie z metodami poznawania problemów grupy wychowawczej, nabywanie umiejętności wykorzystywania różnorodnych form pracy z grupą

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz nauczania indywidualnego

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

8 ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W GRUPIE UCZNIOWSKIEJ

Cel poznanie cech i zasad właściwej komunikacji społecznej, nabywanie umiejętności kształtowania właściwych relacji między członkami grupy

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

KURSY DOSKONALĄCE – NAUCZANIE – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

1 DIAGNOZA I OBSERWACJA ROZWOJU UCZNIA

Cel poznanie sposobów dokonywania diagnozy pedagogicznej w odniesieniu do indywidualnych przypadków, nabycie umiejętności formułowania adekwatnych programów pomocy uczniom

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

2 SPOSOBY AKTYWIZOWANIA UCZNIÓW MŁODSZYCH

Cel poznanie metod aktywizujących grupę, planowanie metod w odniesieniudo typów lekcji lub zajęć

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

3 ORTOGRAFIA W NAUCZANIU DZIECI O ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Cel poznanie specyficznych trudności uczniów związanych z przyswajaniem zasad ortograficznych, nabycie umiejętności stosowania ćwiczeń, zabaw jako pomocy w utrwalaniu zasad pisowni

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół

Ilość godzin 10 godzin lekcyjnych
Opłata 40 złotych

4 EDUKACJA EUROPEJSKA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM

Cel poznanie zagadnień dotyczących funkcjonowania WspólnotyEuropejskiej, nabycie umiejętności planowania i prowadzenia zajęć

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół
Ilość godzin 10 godzin lekcyjnych
Opłata 40 złotych

KURSY DOSKONALĄCE – NAUCZANIE – EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA / EDUKACJA HUMANISTYCZNA

5 MONITOROWANIE REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PRZEZ PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Cel poznanie przepisów prawnych dotyczących obowiązku realizacji podstawy programowej przez szkoły i przedszkola, nabycie umiejętności tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania, sposoby monitorowania realizacji podstawy programowej

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Ilość godzin 10 godzin lekcyjnych
Opłata 50 złotych

6 RUCH ROZWIJAJĄCY WERONIKI SHERBORNE

Cel uczestnik pozna sposoby kontaktu z dziećmi wykazującymi różne zaburzenia, poznanie różnorodnych form relaksacji

Uczestnicy kursu: nauczyciele przedszkoli, szkół specjalnych oraz wszyscy zainteresowani
metodami pracy z dziećmi agresywnymi, lękliwymi

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

1 WARSZTATY TEATRALNE

Cel poznanie technik pracy z aktorem, przygotowywanie scenariuszaprzedstawienia, zaprezentowanie małej formy teatralnej w wykonaniu szkolnego zespołu

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin 20 godzin lekcyjne
Opłata 100 złotych

2 KONSTRUOWANIE ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO NOWEJ MATURY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Cel określanie celu prac pisemnych zgodnie z formułą nowej matury,proponowanie zadań pisemnych zgodnych z podstawa programowąi standardami egzaminacyjnymi, konstruowanie zestawu tematów na prace klasowe zgodne z formułą nowej matury

Uczestnicy kursu: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

KURSY DOSKONALĄCE – NAUCZANIE – EDUKACJA HUMANISTYCZNA

3 JAK ĆWICZYĆ KREATYWNOSĆ DZIECKA NA LEKCAJCH JĘZYKA POLSKIEGO

Cel określanie istoty metod aktywizujących w rozwijaniu umiejętności kluczowych, uświadomienie znaczenia pracy grupowej w doskonaleniu komunikacji, opracowanie narzędzi obserwacji oceniania kreatywności uczniów podczas lekcji prowadzonych metodami aktywizującymi

Uczestnicy kursu: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i gimnazjalnych

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

4 EDUKACJA EUROPEJSKA

Cel Rozwijanie umiejętności aktywizowania młodzieży do pracy w szkolnym klubie europejskim, poznanie programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

5 METODY AKTYWIZUJĄCE NA LEKCJACH HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Cel poznanie metod i technik pracy kształcących kluczowe umiejętności,
planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik
aktywizujących,
Uczestnicy
kursu
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych
i gimnazjów
Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

KURSY DOSKONALĄCE – NAUCZANIE – EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

1 PROJKETOWANIE NAUCZYCIELSKIEGO SYSTEMU OCENIANIA Z MATEMATYKI

Cel określenie miejsca pomiaru dydaktycznego w systemie kształcenia,dokonanie analizy treści kształcenia, przeprowadzenie testowania w szkole, dokonanie ilościowej i jakościowej analizy testu, ustalanie oceny na podstawie wyników testu

Uczestnicy kursu: nauczyciele matematyki i fizyki wszystkich typów szkół
Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

2 NOWA MATURA Z MATEMATYKI

Cel określenie struktury i formy egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przeprowadzenie analizy standardów egzaminu maturalnego, rozpoznawanie zadań egzaminacyjnych do danego standardu, zaprojektowania schematu punktowania zadań

Uczestnicy kursu: nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

3 METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Cel rozróżnianie wybranych metod i technik aktywizujących, indywidualnego i grupowego podejmowania decyzji, twórczego rozwiązywania problemów, planowania

Uczestnicy kursu: nauczyciele przyrody oraz biologii wszystkich typów szkół

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

4 EDUKACJA EKOLOGICZNA I PROZDROWOTNA W REFORMOWANEJ SZKOLE

Cel określenie kierunków zmian w edukacji ekologicznej oraz edukacji prozdrowotnej, budowanie planu dydaktycznego ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej, poznanie wybranych metod nauczania w edukacji ekologicznej i prozdrowotnej

Uczestnicy kursu: nauczyciele realizujący tematykę ekologiczną lub zdrowotną wszystkich typów szkół

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

KURSY DOSKONALĄCE – NAUCZANNIE – EDUKACJA ARTYSTYCZNA

1 GRY I ZABAWY INTEGRUJĄCE MUZYKĘ Z PLASTYKĄ

Cel poznanie metod integrujących muzykę i plastykę, animacji muzycznej w pedagogice zabawy, rozpoznawanie i wspieranie twórczego potencjału dzieci.

Uczestnicy kursu: nauczyciele plastyki, muzyki szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 70 złotych

2 DIAGNOZOWANIE I OCENIANIE UCZNIÓW

Cel poznanie narzędzi diagnozowania i identyfikowania zdolności twórczych, zastosowanie i opracowania pomiaru testów rysunkowych, werbalnych i ruchowych, opracowanie ankiety ewaluacyjnej

Uczestnicy kursu: nauczyciele plastyki i muzyki

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 70 złotych

3 STYMULOWANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA PRZEZ SZTUKĘ

Cel zapoznanie z dziedzinami sztuki i jej walorami, zaplanowanie form aktywności dla dzieci z różnych dziedzin sztuki, dostrzeganie znaczenia sztuki dla rozwoju osobowości dziecka

Uczestnicy kursu: nauczyciele wychowania przedszkolnego
Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 80 złotych

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I DORADZTWO ZAWODOWE

1 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cel przekazanie informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, o otoczeniu prawnym i administracyjnym, o źródłach finansowania działalności, poznanie ewidencji działalności
gospodarczej, w tym ewidencji pracowniczej, wybór kierunku i formy prowadzenia działalności gospodarczej

Uczestnicy kursu: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, prowadzący zajęcia z przedsiębiorczości

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 100 złotych

2 DORADZTWO ZAWODOWE

Cel poznanie sposobów kształtowania własnej kariery zawodowej na podstawie opracowywania IPD, poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowywanie do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą,

Uczestnicy kursu: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, prowadzący zajęcia z doradztwa zawodowego

Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 100 złotych

KOMPUTEROWE FORMY DOSKONALENIA

1 INTERNET JAKO NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE

Cel poznanie możliwości internetu: uaktualnianie i konfigurowanie przeglądarek internetowych, zapoznanie ze stronami off i online, korzystanie z portali i wyszukiwarek internetowych, korzystanie z usług:
grup dyskusyjnych, IRC, FTP, tworzenie prostych stron internetowych

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli bez przygotowania
informatycznego, którzy zamierzają wykorzystywać internet w pracy
i prywatnie

Ilość godzin 40 godzin lekcyjnych
Opłata 200 złotych

2 TWORZENIE I ZARZĄDZANIE SZKOLNĄ STRONĄ WWW

Cel zapoznanie z możliwościami samodzielnego wykonania stron www, samodzielne osadzanie i uaktualnianie własnej strony na serwerze

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli bez przygotowania
informatycznego,

Ilość godzin 40 godzin lekcyjnych
Opłata 200 złotych

3 WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH W PRACY NAUCZYCIELA

Cel zapoznanie z możliwościami tworzenia prezentacji komputerowych – scenariuszy zajęć

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Ilość godzin 20 godzin lekcyjnych
Opłata 100 złotych

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

1 TWORZENIE PROGRAMÓW NA POZIOMIE KLASY W SZKOLE SPECJALNEJ ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM PROGRAMÓW REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

Cel zasady konstruowania zindywidualizowanego programu edukacji ucznia niepełnosprawnego oraz umiejętności konstruowania programów rewalidacji indywidualnej

Uczestnicy kursu: pedagodzy specjalni wszystkich typów szkół i przedszkoli
Ilość godzin 12 godzin lekcyjnych
Opłata 50 złotych

2 STOSOWANIE AKTYWIZUJĄCYCH METOD NAUCZANIA W PRACY Z UCZNIEM UPOŚLEDZONYM UMYSŁOWO

Cel poznanie i nauczenie się technik wspomagających percepcję wzrokową, słuchową oraz motorykę i mowę

Uczestnicy kursu: nauczyciele prowadzący rewalidacje i nauczanie indywidualne z dzieckiem upośledzonym

Ilość godzin 12 godzin lekcyjnych
Opłata 50 złotych

3 MUZYKOTERAPIA

Cel rola i zadania muzykoterapii w procesie rewalidacji dziecka, prezentowanie konkretnych rozwiązań i pomysłów na lekcjach muzykoterapii

Uczestnicy kursu: nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli prowadzący lekcje muzyki

Ilość godzin 12 godzin lekcyjnych
Opłata 50 złotych

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP

1. SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ,
2. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DLA RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH,
3. SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP DLA NAUCZYCIELI – SZKOLENIA PODSTAWOWE / OKRESOWE,
4. SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP DLA DYREKTORÓW I WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – SZKOLENIA PODSTAWOWE / OKRESOWE,
5. SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW OBŁUGI SZKOŁY I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – SZKOLENIA PODSTAWOWE / OKRESOWE

Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie

SEMINARIA

1. ROLA I ZADANIA DYREKTORA W AWANSIE ZAWODOWYM
2. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW
3. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI KONRAKTOWYCH
4. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI MIANOWANYCH

Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

1. WYCHOWAWCA I JEGO KLASA
2. JAK ZARAZIĆ PASYWNEGO UCZNIA OPTYMIZMEM
3. UCZEŃ ZDOLNY W SZKOLE – SZANSE I ZAGROŻENIA
4. PRZEMOC W SZKOLE – PRZYCZYNY I SPOSOBY RADZENIA SOBIE
Z ZACHOWANIAMI AGRESYWNYMI
5. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
6. SPOSOBY AKTYWIZOWANIA UCZNIÓW
7. WYWIADÓWKA INACZEJ
8. HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA JAKO METODA MONITOROWANIA
OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
9. ZESPÓŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO – PRZYCZYNY I SPOSOBY
ZARADCZE

Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie

KURSY KWALIFIKACYJNE

1. OLIGOFRENOPEDAGOGIKA,
2. SURDOPEDAGOGIKA,
3. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI,
4. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA,
5. KURS DLA WYCHOWAWCÓW W PLACÓWKACH WYPOCZYNKU
DZIECI I MŁODZIEŻY

CZAS TRWANIA KURSÓW: II semestry

OPŁATY: opłata około 1.200 zł przy grupach liczących około 25 osób, możliwe dokonywanie płatności w ratach,

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

1. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
2. PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY, PRZEDSZKOLA,
3. PLANOWANIE ROZWOJU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,
4. JAK SPORZĄDZIĆ RZETELNĄ OCENĘ PRACY NAUCZYCIELA,
5. HOSPITACJA – JAKO JEDNA Z PROCEDUR MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY,
6. EWALUACJA PRACY SZKOŁY,
7. HOSPITACJE KOLEŻEŃSKIE JAKO ŹRÓDŁO WZAJEMNYCH INFORMACJI ZWROTNYCH,
8. JAK ZAPREZENTOWAĆ SWOJE MOCNE STRONY PRZED KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ LUB EGZAMINACYJNĄ – AWANS ZAWODOWY,
9. JAK ODCZYTYWAC WYNIKI SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH

Koszt szkoleń ustalany jest indywidualnie