Pilotażowy Program Leader+

25 maja 2006

Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu jest Partnerem Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli  w ramach międzysektorowego partnerstwa określanego jako lokalna grupa działania, powstałego w wyniku realizacji projektu – Mobilizacja i aktywizacja społeczności wiejskich poprzez opracowanie Zintegrowanej Strategii promującej rozwój oraz utworzenie Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli  – finansowanego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Działanie „Pilotażowy Program Leader+, „ Schemat I.

Zarząd Fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli  

l.p.,Imię i nazwisko, Instytucja, Kompetencje      

1. Zenon Lewandowski, Prezes Tow. Rozwoju Łojewa, Zarządzanie projektami Phare i Banku ŚWIATOWEGO   

2. Jolanta Woźnica, Dyrektor Fundacja „Ekspert-Kujawy” (NGO), Zarządzanie projektami Phare i EFS skierowanymi m.in. na obszary wiejskie

3. Elżbieta Malińska, Dyrektor PUP ( organ samorządu powiatowego), Zarządzanie projektami na rynku pracy        

4. Helena Kłosowska, Prezes Banku Spółdzielczego, Zarządzanie finansami        

5. Maria Kowalek-Gaura, Sekretarz Gminy Gniewkowo, Kierowanie instytucjami samorządu        

6. Jan Kopeć (G)/ Zbigniew Rakszawski (DB) / Paweł Bartczak (R), Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej – powiat inowrocławski, Reprezentowanie rolników i wsi        

7. Tadeusz Lesiński, Prezes „Agromet-Gopło” firma spółdzielcza – gospodarka społeczna, Kierowanie działalnością gospodarczą   
    
Celem Fundacji są działania wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w rozwoju obszarów wiejskich;
opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) dla obszaru gmin, które obejmuje Lokalna Grupa Działania;
organizowania i wspierania działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich;
promocji obszarów wiejskich położonych na terenie Kujaw Zachodnich;
mobilizowania ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich Kujaw Zachodnich;
upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich;
rozwijania i umacniania postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem;
wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych Kujaw Zachodnich;
podejmowania działań zmierzających do wykreowania nowatorskiego produktu regionalnego;
finansowania odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektu kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do innych;
inicjowania i koordynowania współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych;
współpracy, w tym sieciowej, z podmiotami realizującymi podobne cele, nie wyłączając podmiotów zagranicznych.

Kierunki rozwoju określa się w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. w głównym dokumencie programowym Partnerstwa, opracowanym w wyniku realizacji projektu Mobilizacja i aktywizacja społeczności wiejskich poprzez opracowanie Zintegrowanej Strategii promującej rozwój oraz utworzenie Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli i przyjmowanym przez FUNDACJĘ do realizacji zgodnie z jej statutem.