PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ (NARKOTYKI, ALKOHOL I INNE&)

22 sierpnia 2006

Temat    PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ (NARKOTYKI, ALKOHOL I INNE…)       
Forma    Szkolenie       

Odbiorcy   
nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli pracujący w szkołach każdego stopnia oraz  pedagodzy i psycholodzy szkolni, a także osoby pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach socjoterapeutycznych, terapeutycznych i innych placówkach o podobnym charakterze, np placówkach  resocjalizacyjnych, ośrodkach szkolno –wychowawczych, rodzice i młodzież        

Cel   
–  szkolenie ma  celu dostarczenie podstawowej wiedzy o środkach odurzających,
–  wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą udzielanie pomocy młodzieży znajdującej się w początkowym okresie zażywania narkotyków,
–  nabycie przez nauczycieli konkretnych umiejętności podejmowania tego trudnego i często niewygodnego tematu bez wchodzenia
w konfrontacje z wychowankami,
–  wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające doprowadzić do zawarcia kontraktu rodzinnego

istnieje możliwość organizacji spotkań informacyjno – poradniczych
z rodzicami na terenie szkoły       

Treści programowe   
Dlaczego dziecko sięga po narkotyki – Przyczyny wchodzenia w uzależnienie,
Problemy nastolatków,
Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki lub alkohol i jak reagowć na problem,
Prewencyjna rola wychowawcy i nauczyciela,
Metody pracy z uczniem zagrożonym,
Obraz narkomanii,
Narkotyki a szkoła – Charakterystyka narkotyków,
Profilaktyka uzależnień – możliwości instytucjonalne,
Miejsce nauczyciela w procesie szeroko pojętej profilaktyki,
Narkotyki na radzie pedagogicznej       

Liczba godzin  
15 godzin       

Terminy i miejsce realizacji   
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym wspólnie z uczestnikami.       

Świadectwo   
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.       

Koszt   
120 zł