Beneficjenci

1 października 2018

Projekt skierowany jest do mieszkańców 2 gmin leżących w powiecie inowrocławskim tj. gminę miejską Inowrocław i gminę wiejską Inowrocław. Wsparcie otrzymują wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu będą przede wszystkim osoby z wykształceniem nie wyższym niż średnie (poziom ISCED 3) – preferencja. W projekcie  na etapie rekrutacji założono preferencję dla osób 50+. Trzecią preferencją jest płeć – preferencja dla kobiet. Czwartą preferencją będzie fakt zamieszkania na terenie miasta, gdzie mieszka zdecydowana większość osób bezrobotnych z obszaru OSI. (ponad 85% bezrobotnych mieszka na terenie miasta). Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 90 uczestników projektu (UP), w tym 59 kobiet, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar OSI. Cel zostanie osiągnięty w okresie od 1.10.2018 roku do 31.03.2020 roku (w okresie 18 miesięcy realizacji projektu).

Dodatkowo zgodnie z regulaminem konkursu wprowadza się następujące preferencje na etapie rekrutacji:

  1. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego
  2. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  3. z niepełnosprawnością sprzężoną41, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
  4. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina);
  5. zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.