Opis projektu

10 stycznia 2019

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych na terenie miasta Zabrze w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Z uwagi na sytuację w kraju związaną z wirusem COVID-19 projekt został przedłużony do 31.03.2021 r.

Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska  problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone będzie w dni powszednie oraz w weekendy i święta, według indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia.
Osoby świadczące usługi opiekuńcze otrzymają wsparcie pracowników specjalistycznych, którzy ponadto zapewniać będą odpowiedni standard tych usług.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Zabrza, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 92 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (usługi w miejscu zamieszkania danej osoby). Ponadto projekt zakłada dla podopiecznych projektu również realizację usług asystenckich, usług sąsiedzkich oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zakłada również udział 30 osób z otoczenia osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych.

Wartość projektu: 2 085 715,20 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 772 857,92 zł